Historia zmian : Statut Izby

Data utworzenia:  2012-02-08 15:01:27   Użytkownik:  Bartłomiej Jach

 

S T A T U T
Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości
w Nowym Sączu


I. POSTANOWIENIA  OGÓLNE

§ 1

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości zwana dalej "Izbą" jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła i małej przedsiębiorczości zrzeszającą na zasadzie dobrowolności cechy, spółdzielnie rzemieślnicze, inne jednostki organizacyjne, jeżeli ich celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego rzemiosła oraz osoby fizyczne na zasadach zawartych w niniejszym statucie.

§ 2

1. Izba nosi nazwę : Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu.
2. Siedzibą Izby jest miasto Nowy Sącz.
3. Terenem działania Izby jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności powiaty:
Nowy Sącz - grodzki, nowosądecki, gorlicki, limanowski, nowotarski i tatrzański.

§ 3

1. Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle (Dz.U. Nr 17 poz.92 z późniejszymi zmianami) i niniejszego statutu.
2. Izba jest członkiem Związku Rzemiosła Polskiego, jako reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu Ustawy z dnia 06 lipca 2001r. o Trójstronnej Komisji do spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz.U.Nr 100 poz.1080 z późniejszymi zmianami).  
3. Izba jest federacją pracodawców dla zrzeszonych cechów będących związkami pracodawców w rozumieniu Ustawy z dnia 23 maja 1991r. o organizacjach pracodawców (Dz.U.Nr 55 poz.235 z późniejszymi zmianami). 
4. Ilekroć w przepisach niniejszego statutu mówi się o rzemieślniku, należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która jako przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą zgodnie z Ustawą Prawo działalności gospodarczej z dnia            19 listopada 1999r. ( Dz.U. Nr 101 poz.1178 z późniejszymi zmianami) z zachowaniem warunków określonych w art.2 Ustawy o rzemiośle.

§ 4

1. Celem Izby jest reprezentowanie zrzeszonych  organizacji oraz rzemieślników wobec organów administracji publicznej, związków zawodowych pracowników oraz innych organizacji i instytucji; udzielanie swym członkom pomocy instruktażowej i doradczej oraz przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych.

Do zadań Izby należy w szczególności:

1/reprezentowanie interesów rzemieślników zrzeszonych pośrednio i
   bezpośrednio w Izbie,
2/prowadzenie i rozwijanie działalności społeczno-zawodowej i promocyjnej
    na rzecz zrzeszonych w Izbie organizacji i rzemieślników,
3/udzielanie pomocy zrzeszonym w Izbie organizacjom rzemiosła w zakresie
   realizacji zadań statutowych oraz pomocy rzemieślnikom zrzeszonym, 
   zwłaszcza wykonującym tradycyjne rzemiosła wymagające unikalnych
   umiejętności,
4/udzielanie organizacjom zrzeszonym w Izbie pomocy instruktażowej, 
   doradczej, szczególnie w zakresie prawnym i organizacyjnym,
5/opiniowanie i zgłaszanie uwag do projektów aktów prawnych dotyczących
   rzemiosła , małej i średniej przedsiębiorczości, ubezpieczeń społecznych,
   podatków oraz warunków i zasad organizowania i wykonywania
   działalności gospodarczej,
6/organizowanie klubów branżowych będących płaszczyzną wymiany
   doświadczeń i informacji,
7/wspieranie działań mających na celu zwiększenie eksportu wyrobów i usług 
   rzemieślniczych,
8/dokonywanie analiz rynku i ocen działalności produkcji i usług z
   uwzględnieniem aktualnej sytuacji rynkowej i prognozy rozwoju,
9/inicjowanie oraz organizowanie i udzielanie pomocy zrzeszonym
   organizacjom przy urządzaniu wystaw, targów, giełd, pokazów, konkursów
   itp.,
10/stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania
     polubownego i pojednawczego,
11/powoływanie rzeczoznawców i wyznaczanie ich do wydawania opinii w
     sprawach dotyczących rzemiosła,
12/rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków oraz współdziałanie w ich
     załatwianiu przez organizacje rzemieślnicze,
13/udział w organizowaniu przekształceń własnościowych i strukturalnych
     w gospodarce pozarolniczej,
14/podnoszenie poziomu wiedzy o Unii Europejskiej wśród rzemieślników
     oraz pomoc w procesie dostosowawczym do warunków unijnych,
15/współudział w kreowaniu koncepcji rozwoju gospodarczego kraju 
     i gospodarek lokalnych,
16/inicjowanie i rozwijanie postępu technicznego, wynalazczości,
     innowacyjności oraz oddziaływanie na poprawę jakości usług i wyrobów 
     rzemieślników,
17/propagowanie działań proekologicznych wśród rzemieślników,
18/prowadzenie działalności oświatowej dla uczniów rzemiosła - zawodu w 
     zakresie szkoły zawodowej w formach szkolnych i pozaszkolnych (kursy),
19/nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle 
     pracowników młodocianych,
20/podnoszenie kwalifikacji zawodowych rzemieślników i ich pracowników
     poprzez działalność kursową,
20a/ udostępnianie, poprzez wynajem sal wykładowych, przeprowadzanie kursów, kursów          zawodowych, seminariów i szkoleń
21/współpraca z władzami oświatowymi, szkołami, organizacjami prowadzącymi kursy w     zakresie szkolenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w rzemiośle,
22/przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych czeladniczych i
     mistrzowskich,
23/organizowanie i prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej
     i kulturalnej w środowisku rzemiosła,
24/wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów ustaw oraz uchwał
     organów Związku Rzemiosła Polskiego.

2. Dla realizacji określonych statutowych zadań gospodarczych, szkoleniowych i socjalnych Izba może powołać własne wyodrębnione organizacyjnie zakłady, szkoły zawodowe,  tworzyć wspólnie z innymi osobami prawnymi i fizycznymi, krajowymi, zagranicznymi, jednostki gospodarcze przewidziane przepisami prawa oraz przystępować do organizacji już istniejących.

§ 5

Izba jest uprawniona do potwierdzania egzaminów kwalifikacyjnych świadectwami czeladniczymi  i dyplomami mistrzowskimi oraz do opatrywania ich pieczęcią z godłem Państwa.


II. CZŁONKOWIE,  ICH  PRAWA  I  OBOWIĄZKI

§ 6

Członkami Izby mogą być:
1/ cechy
2/ spółdzielnie rzemieślnicze,
3/ osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą i nienależące do cechów,
    zwane dalej "rzemieślnikami",
4/ inne jednostki organizacyjne utworzone w celu wspierania rozwoju
    gospodarczego rzemiosła.

§ 7

Członkowie Izby mają prawo do:
1/ korzystania z pomocy, poradnictwa, instruktażu i innych usług i świadczeń
    w granicach statutowej działalności Izby,
2/ udziału przez swych delegatów w wyborach do organów Izby, za wyjątkiem
    członków wymienionych w § 6 pkt 4,
3/ zgłaszania wniosków w sprawie działalności Izby i zrzeszonych w niej
    organizacji,
4/ uzyskiwania informacji o wynikach działalności Izby.

§ 8

Członkowie mają obowiązek:
1/ stosowania się do postanowień statutu oraz uchwał organów Izby,
2/ uiszczania terminowo składek na wykonanie zadań Izby.

§ 9

1. Przyjęcia na członka Izby dokonuje Zarząd Izby na podstawie złożonej deklaracji na piśmie w ciągu 3 miesięcy od jej złożenia . O uchwale o przyjęciu lub odmowie przyjęcia zawiadamia się zainteresowanego w ciągu 14 dni. Odmowa przyjęcia powinna być uzasadniona. Organizacjom, rzemieślnikom  nie przyjętym w poczet członków Izby służy odwołanie w terminie i trybie przewidzianym w § 30 statutu.

2. Członek może wystąpić z Izby z końcem miesiąca za uprzednim                        3 miesięcznym wypowiedzeniem. Wypowiedzenie powinno być dokonane na piśmie.

3. W razie wypowiedzenia członkostwa wszelkie zobowiązania majątkowe w stosunku do Izby, w szczególności z tytułu udzielonych pożyczek stają się natychmiast wymagalne.

§ 10

1. Członkostwo może być rozwiązane poprzez:
    1/ wykreślenie, jeżeli organizacja zmieni swój przedmiot działalności w taki
        sposób, że utraci charakter organizacji rzemieślniczej,
    2/ wykluczenie, jeżeli organizacja, rzemieślnik nie wywiązują się z 
         obowiązków członkowskich określonych w statucie.

2. Uchwałę o wykreśleniu lub wykluczeniu podejmuje Zarząd Izby. Organizacjom, rzemieślnikom wykreślonym lub wykluczonym przysługuje odwołanie w trybie przewidzianym w statucie.

3. Wykreślenie lub wykluczenie staje się skuteczne z chwilą doręczenia zainteresowanej organizacji, rzemieślnikowi zawiadomienia o wykreśleniu lub wykluczeniu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o zasadach i trybie odwołania się. Zawiadomienia dokonuje się na piśmie w ciągu 14 dni od daty decyzji.

4. Organizacja, rzemieślnik wykreśleni z Krajowego Rejestru Sądowego podlegają skreśleniu z rejestru Izby z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu o ich wykreśleniu z rejestru.

III. ORGANY  IZBY
§ 11

1. Organami samorządowymi Izby są:
1/ Zjazd Delegatów zwany dalej "Zjazdem",
2/ Zarząd,
3/ Komisja Rewizyjna,
4/ Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy.

2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej ,bądź odwoławczego Sądu Rzemieślniczego.

3. Wybory do organów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 4 odbywają się w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez delegatów Zjazdu z zastrzeżeniem § 20 ust.1.pkt 2,

4. Warunkiem wyboru i odwołania członka każdego organu wymienionego w statucie jest uzyskanie ponad 50% głosów uprawnionych do głosowania uczestniczących w głosowaniu.

5. Kadencja wszystkich organów Izby trwa 4 lata.
§ 12

1. Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.

2. Członek organu Izby winny czynu lub zaniedbania, przez które Izba poniosła szkodę, odpowiada za nie osobiście.

3. Do odpowiedzialności członków organów, o których mowa w ust.2, mają zastosowanie przepisy kodeksu pracy o odpowiedzialności materialnej pracowników. Odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, lecz nie może ono przekroczyć kwoty trzymiesięcznego najniższego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody.

Z j a z d    
§ 13

1. Zjazd jest najwyższym organem Izby uprawnionym do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach rzemiosła i jego organizacji na terenie działania Izby.

2. Delegatami na Zjazd są członkowie organizacji zrzeszonych w Izbie, o których mowa w § 6 pkt 1 i 2, wybrani przez walne zgromadzenia tych organizacji posiadający co najmniej 3-letni staż działalności rzemieślniczej. Wymóg posiadania stażu nie dotyczy organizacji nowo powstałych. Każda organizacja ma co najmniej trzech delegatów. Liczbę delegatów określa Zarząd - stosownie do liczby zrzeszonych organizacji oraz proporcjonalnie do liczby członków tych organizacji.

3. Rzemieślnicy, o których mowa w § 6 pkt 3, zrzeszeni w Izbie mają prawo wyboru co najmniej 2-ch delegatów na Zjazd na zebraniu grupy członkowskiej z zastrzeżeniem, że grupa ta liczy nie mniej jak 10-ciu rzemieślników. Liczbę delegatów określa Zarząd proporcjonalnie do liczebności grupy członkowskiej, w przypadku, gdy liczy ona ponad 10 osób.

4. Delegaci wybierani są na okres 4 lat. Zachowują oni mandaty do czasu wyboru nowych delegatów na kolejny Zjazd Izby.

5. Przed upływem kadencji, mandat delegata wygasa wskutek:
śmierci, rezygnacji, ustania członkostwa w organizacjach lub odwołania przez organizację, grupę członkowską która danego delegata wybrała.
W takim przypadku organizacja, grupa członkowska, której wygaśnięcie mandatu dotyczy , wybiera nowego delegata do końca kadencji.

6. Delegat ma tylko jeden głos i bierze udział w Zjeździe osobiście.

§ 14

1. Do właściwości Zjazdu należy:
1/ ustalenie kierunków rozwoju rzemiosła i zrzeszonych organizacji na okresy
    wieloletnie,
2/ rozpatrywanie sprawozdań z działalności Izby i podejmowanie uchwał co
    do wniosków Zarządu i członków Izby w tych sprawach,
3/ uchwalanie statutu i jego zmian,
4/ wybieranie i odwoływanie Prezesa Zarządu - jako Prezesa Izby, Komisji 
    Rewizyjnej oraz Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego,
5/ powoływanie komisji problemowych, 
6/ wybór delegatów na Zjazd organizacji, której Izba jest członkiem,
7/ rozpatrywanie odwołań od uchwał Komisji Rewizyjnej,
8/ zatwierdzanie sprawozdań finansowych z rocznej działalności Izby,
8/ udzielanie absolutorium członkom Zarządu za całokształt pracy w minionym 
    roku,
9/ zatwierdzania planów finansowych działalności Izby na rok kolejny,
10/ rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Zarządu,
   11/ podejmowanie uchwał w sprawie akceptacji składu Zarządu oraz 
         stwierdzających otrzymanie lub wygaśnięcie mandatu członka Zarządu Izby,
   12/ uchwalanie zasad gospodarki finansowej Izby,
   13/ uchwalanie regulaminu wynagradzania zatrudnionych w Izbie pracowników,
   14/ ustalanie wysokości składek na Fundusz Organizacyjno-Samorządowy na 
         wykonywanie zadań Izby,
   15/ podejmowanie uchwał w sprawach zbycia lub nabycia nieruchomości,
   16/ podejmowanie uchwał w sprawach likwidacji Izby,
   17/ uchwalanie regulaminu obrad Zjazdu,
   18/ nadawanie godności honorowych.

§ 15

1. W obradach Zjazdu uczestniczą członkowie organów statutowych Izby.

2. W obradach Zjazdu uczestniczyć mogą inne zaproszone osoby.

3. Osoby nie będące delegatami biorą udział w Zjeździe z głosem doradczym.

§ 16

1. Zjazd sprawozdawczo-wyborczy zwoływany jest przez Zarząd raz na 4 lata. Termin zwołania Zjazdu ustala Zarząd co najmniej na 3 miesiące przed upływem 4-letniego okresu kadencji.

2. Zjazd sprawozdawczy jest zwoływany corocznie, a termin Zjazdu ustala Zarząd co najmniej na 2 miesiące przed jego odbyciem.

3. Nadzwyczajny Zjazd zwołany może być z ważnych powodów przez Zarząd w każdym czasie. Zarząd zobowiązany jest zwołać nadzwyczajny Zjazd na wniosek:
- Zarządu,
- ponad połowy zrzeszonych w Izbie członków,
- ponad połowy delegatów na Zjazd,
- Związku Rzemiosła Polskiego.
Wnioskujący powinien podać sprawy mające być przedmiotem obrad Zjazdu. Zarząd obowiązany jest zwołać Zjazd nadzwyczajny w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania wniosku.

4. O czasie, miejscu i porządku obrad Zjazdu, Zarząd powinien pisemnie powiadomić zrzeszonych członków co najmniej na 6 tygodni przed terminem Zjazdu.

5. Uzupełnienia porządku obrad Zjazdu może żądać każdy, kto uprawniony jest w myśl ust.3 do zgłaszania wniosku o zwołanie Zjazdu. Wniosek powinien być zgłoszony najpóźniej na 3 tygodnie przed terminem Zjazdu. O uzupełnienie porządku obrad Zjazdu, Zarząd obowiązany jest zawiadomić zrzeszonych członków na 10 dni przed terminem Zjazdu.

6. O czasie, miejscu i porządku obrad Zjazdu, Zarząd zawiadamia delegatów oraz inne osoby uprawnione do udziału w Zjeździe co najmniej na 14 dni przed terminem Zjazdu.

§ 17

Obrady Zjazdu otwiera Prezes Izby lub jego zastępca i przeprowadza wybór spośród delegatów przewodniczącego Zjazdu, zastępcę i sekretarza, którzy stanowią Prezydium Zjazdu.

§ 18

1. Zjazd jest zdolny do podejmowania uchwał, jeżeli przy ich podejmowaniu uczestniczy co najmniej 50% delegatów uprawnionych do udziału w Zjeździe

2. Uchwały na Zjeździe mogą być podejmowane w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom i delegatom w terminie i sposób określony w § 16 statutu. Uzupełnienie porządku obrad może nastąpić przez Zjazd większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania, uczestniczących w Zjeździe.

3. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością oddanych głosów, jeżeli statut lub regulamin Zjazdu nie stanowią inaczej.

4. Szczegółowe zasady i tryb obrad Zjazdu określa regulamin uchwalony przez Zjazd.

5. Z obrad Zjazdu sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz Zjazdu. Protokół przechowuje Biuro Izby.

Z a r z ą d 
§ 19

1. Zarząd w okresie między zjazdami jest najwyższym organem Izby i wykonuje funkcje uchwałodawcze w sprawach określonych w statucie do jego kompetencji.

2. Zarząd organizuje wykonanie zadań Izby poprzez podejmowanie wszelkich decyzji i czynności nie zastrzeżonych w ustawie i statucie do wyłącznej właściwości innych organów Izby oraz sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Izby, a mianowicie:
1/ dokonuje okresowych ocen wykonania zadań statutowych Izby,
2/ bada okresowo dokumenty finansowe,
3/ przeprowadza kontrolę nad sposobem załatwiania uchwał i wniosków
    organów Izby, jak również spraw wniesionych przez organizacje 
    rzemieślnicze i ich członków,
4/ opracowuje roczne plany finansowe działalności Izby,
5/ przeprowadza postępowanie dyscyplinarne wobec członków Zarządu
    z wyjątkiem Prezesa Izby,
6/ uchwala tabele wynagradzania i przyznaje nagrody pracownikom Biura
    Izby,
7/ powołuje komisje egzaminacyjne i ustala cenniki opłat za egzaminy oraz
    wynagrodzenia członków komisji,
8/ powołuje komisje branżowe i inne komisje oraz uchwala dla nich 
    regulaminy pracy,
9/ przyznaje odznaczenia za zasługi dla Izby oraz wnioskuje o przyznanie 
    odznaczeń państwowych i resortowych dla rzemieślników i organizacji
    rzemieślniczych,
    10/ ustala liczbę delegatów na Zjazd Izby,
    11/ podejmuje uchwały stwierdzające wygaśnięcie mandatu członka Zarządu,
    12/ składa Zjazdowi sprawozdania ze swej działalności.
3. Zarząd może w każdym czasie żądać od Biura Izby sprawozdań, informacji i wyjaśnień w zakresie całokształtu działalności Izby.

§ 20

1. Zarząd składa się z członków rzemieślników:
1/ Prezesa Zarządu jako Prezesa Izby wybranego przez Zjazd z nieograniczonej 
    ilości zgłoszonych kandydatów spośród delegatów Zjazdu,
2/ członków Zarządu po 2-ch przedstawicieli spośród delegatów Zjazdu 
    desygnowanych przez członków Izby, o których mowa w § 6 pkt 1,2,3.

2. Zarząd spośród swych członków na pierwszym posiedzeniu wybiera nie więcej jak dwóch zastępców Prezesa Zarządu.

3. W przypadku utraty mandatu przez Prezesa Zarządu funkcję tę pełni do najbliższego Zjazdu jeden z zastępców Prezesa Zarządu wybrany przez Zarząd.

4. W przypadku utraty mandatu przez członka Zarządu funkcję tę pełni delegat desygnowany przez członka Izby.

5. Nowy członek przyjęty do Izby, za wyjątkiem rzemieślników o których mowa w § 6 pkt 3, ma prawo desygnowania do Zarządu jednego przedstawiciela, który pełni funkcję członka aż do najbliższego Zjazdu.

6. Członek Zarządu traci mandat w przypadku:
1/ złożenia rezygnacji,
2/ utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,
3/ wygaśnięcia lub utraty członkostwa w organizacji, której jest
    przedstawicielem,
4/ utraty członkostwa w Izbie przez organizację, której jest przedstawicielem.

7. Członek Zarządu może być odwołany przez organizację, grupę członkowską, którą reprezentuje, jeżeli nie wywiązuje się ze swoich obowiązków lub pozbawiony został prawa wybieralności do organów cechu bądź Izby prawomocnym orzeczeniem sądu cechowego lub Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego.

§ 21

1. Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

2. Zarząd działa kolegialnie.
3. Na zewnątrz Izbę reprezentuje Prezes Zarządu jako Prezes Izby lub osoby przez niego upoważnione.

4. Tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 22

1.Całokształt spraw związanych z realizacją zadań statutowych Izby prowadzi Biuro Izby.
2.Bieżącą działalnością Biura Izby kieruje w ramach uchwał Zarządu Dyrektor Biura Izby zatrudniony przez Zarząd.
3.Funkcję kierownika zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy pełni Dyrektor Biura Izby
.

§ 23

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności jego zastępca. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, lecz co najmniej raz na kwartał roku.

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność przy ich podejmowaniu co najmniej połowy statutowej liczby jego członków. W razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego posiedzenia.

§ 24

1. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Izby składają dwaj członkowie Zarządu lub członek Zarządu i pełnomocnik. Przynajmniej jedną z tych osób powinien być Prezes Zarządu lub zastępca Prezesa Zarządu.
2. Zarząd może ustanowić pełnomocników do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych, określając jednocześnie zakres ich uprawnień i obowiązków.

§ 25

1. Zjazd udziela członkom Zarządu absolutorium w głosowaniu tajnym za całokształt działalności rocznej.

2. Nie udzielenie absolutorium, o którym mowa w ust.1 jest równoznaczne z odwołaniem członka ze składu Zarządu.

§ 26

1. Zarząd na wniosek Prezesa Zarządu powołuje ze swego grona Prezydium Zarządu, które kieruje bezpośrednio działalnością Izby, podejmując decyzje nie zastrzeżone w Statucie do wyłącznej właściwości Zarządu.

2. W skład Prezydium wchodzi:
1/ Prezes Zarządu,
2/ dwóch zastępców Prezesa Zarządu,
3/ dwóch członków Zarządu.

3. Posiedzenia Prezydium Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności zastępca Prezesa Zarządu.

4. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby.

5. W posiedzeniach Prezydium uczestniczy dyrektor Biura Izby z głosem doradczym.

6. Prezydium na najbliższym posiedzeniu Zarządu przedkłada informacje ze swej pracy za okres od ostatniego posiedzenia Zarządu.


K o m i s j a   R e w i z y j n a

§ 27

1. Komisja Rewizyjna składa się z 5-ciu członków wybieranych przez Zjazd z grona delegatów. Komisja na swym pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza Komisji.

2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1/ kontrolowanie całokształtu działalności Izby, a w szczególności:
- badanie dokumentów finansowych, w tym badanie rocznych sprawozdań finansowych,
- kontrolowanie kasy i zabezpieczenia majątku Izby,
- kontrolowanie zgodności spisu z natury składników majątkowych Izby ze stanem faktycznym,
- udział w komisyjnym niszczeniu anulowanych druków dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
2/ przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Izbę wniosków
    organizacji rzemieślniczych i rzemieślników.

3. Komisja składa sprawozdanie ze swej działalności Zjazdowi oraz występuje z wnioskiem w sprawie absolutorium dla członków Zarządu.

4. Komisja rozpatruje w postępowaniu wewnątrzorganizacyjnym odwołania od uchwał Zarządu oraz podejmuje decyzje o utrzymaniu tych uchwał w mocy lub ich uchyleniu.

5. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeby lecz co najmniej dwa razy w roku, przed Zjazdem Izby i zakończeniem roku kalendarzowego.
6. Szczegółowy zakres, tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin.

O d w o ł a w c z y   S ą d    R z e m i e ś l n i c z y
 
§ 28

1. Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy składa się z 5-ciu członków wybranych przez Zjazd z grona delegatów.

2. Sąd na swym pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego i sekretarza spośród swego grona.

3. Mandaty członków Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego wygasają wraz z upływem kadencji Sądu.

4. Członek Sądu traci mandat również w przypadku:
1/ złożenia rezygnacji,
2/ utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,
3/ wygaśnięcia lub utraty członkostwa w organizacji rzemiosła lub przez tę 
    organizację.

5. Sąd składa roczne sprawozdania ze swej działalności Zjazdowi.

6. Szczegółowy zakres, tryb i zasady działania Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego określa Regulamin Sądu uchwalony przez Zarząd Związku Rzemiosła Polskiego.

IV. POSTĘPOWANIE  ODWOŁAWCZE
§ 29

1. Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy rozpatruje odwołania od orzeczeń i postanowień sądów cechowych. Od orzeczenia lub postanowienia Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego nie przysługują środki odwoławcze.

2. Sąd może zmienić, uchylić lub utrzymać w mocy orzeczenia lub postanowienia sądu cechowego.

3. W postępowaniu Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego stosuje się zasady etyki zawodowej i tryb odpowiedzialności dyscyplinarnej, określone przez Kongres Rzemiosła Polskiego.

§ 30

1. Od uchwał Zarządu organizacjom rzemieślniczym i rzemieślnikom, których uchwała dotyczy, służy odwołanie do Komisji Rewizyjnej, a od uchwały Komisji Rewizyjnej do Zjazdu, wniesione za pośrednictwem organu, który podjął uchwałę.

2. Termin odwołania od uchwał wynosi 4 tygodnie od otrzymania zawiadomienia o uchwale.
Zawiadomienie o uchwale winno zawierać jej uzasadnienie, jeżeli uchwała tego wymaga oraz pouczenie o prawie odwołania się w przewidzianym statutem terminie.

3. Komisja Rewizyjna rozpatruje odwołania na najbliższym posiedzeniu. Odwołanie od uchwały Komisji Rewizyjnej winno być rozpatrzone przez najbliższy Zjazd, jeżeli wpłynęło co najmniej 4 tygodnie przed terminem Zjazdu.

4. Odwołanie od uchwały organu samorządowego wstrzymuje decyzję wykonania do czasu rozpatrzenia odwołania, jeżeli odwołujący zawiadomi organ samorządowy, który podjął uchwałę o wniesieniu odwołania.

5. Izba zobowiązana jest doręczyć odwołującemu się odpis uchwały organu odwoławczego wraz z jej uzasadnieniem w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.


V. GOSPODARKA FINANSOWA

§ 31

Koszty statutowej działalności Izby pokrywane są z wpłat zrzeszonych członków oraz innych wpływów określonych w przepisach o gospodarce finansowej Izby.

§ 32

Gospodarka finansowa Izby prowadzona jest w oparciu o plany finansowe uchwalone przez Zjazd Izby, zgodnie z zasadami określonymi przez Zjazd.

VI. ZMIANA  STATUTU

§ 33

Zmiany statutu Izby mogą być dokonywane mocą uchwały Zjazdu, podjętej większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania delegatów uczestniczących w Zjeździe.


VII. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE


§ 34

O zniesieniu Izby oraz o przeznaczeniu jej majątku decyduje Zjazd większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowani delegatów uczestniczących w Zjeździe.


                                                                                           Przewodniczący Zjazdu


                                                                                                 Tadeusz Szewczyk

 

Tekst jednolity po zmianach uchwalonych na XVII Zjeździe Delegatów Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu w dniu 14 czerwca 2011r. (Uchwała Nr 10).

 

S T A T U T
Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości
w Nowym Sączu


I. POSTANOWIENIA  OGÓLNE

§ 1

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości zwana dalej "Izbą" jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła i małej przedsiębiorczości zrzeszającą na zasadzie dobrowolności cechy, spółdzielnie rzemieślnicze, inne jednostki organizacyjne, jeżeli ich celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego rzemiosła oraz osoby fizyczne na zasadach zawartych w niniejszym statucie.

§ 2

1. Izba nosi nazwę : Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu.
2. Siedzibą Izby jest miasto Nowy Sącz.
3. Terenem działania Izby jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności powiaty:
Nowy Sącz - grodzki, nowosądecki, gorlicki, limanowski, nowotarski i tatrzański.

§ 3

1. Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle (Dz.U. Nr 17 poz.92 z późniejszymi zmianami) i niniejszego statutu.
2. Izba jest członkiem Związku Rzemiosła Polskiego, jako reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu Ustawy z dnia 06 lipca 2001r. o Trójstronnej Komisji do spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz.U.Nr 100 poz.1080 z późniejszymi zmianami).  
3. Izba jest federacją pracodawców dla zrzeszonych cechów będących związkami pracodawców w rozumieniu Ustawy z dnia 23 maja 1991r. o organizacjach pracodawców (Dz.U.Nr 55 poz.235 z późniejszymi zmianami). 
4. Ilekroć w przepisach niniejszego statutu mówi się o rzemieślniku, należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która jako przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą zgodnie z Ustawą Prawo działalności gospodarczej z dnia            19 listopada 1999r. ( Dz.U. Nr 101 poz.1178 z późniejszymi zmianami) z zachowaniem warunków określonych w art.2 Ustawy o rzemiośle.

§ 4

1. Celem Izby jest reprezentowanie zrzeszonych  organizacji oraz rzemieślników wobec organów administracji publicznej, związków zawodowych pracowników oraz innych organizacji i instytucji; udzielanie swym członkom pomocy instruktażowej i doradczej oraz przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych.

Do zadań Izby należy w szczególności:

1/reprezentowanie interesów rzemieślników zrzeszonych pośrednio i
   bezpośrednio w Izbie,
2/prowadzenie i rozwijanie działalności społeczno-zawodowej i promocyjnej
    na rzecz zrzeszonych w Izbie organizacji i rzemieślników,
3/udzielanie pomocy zrzeszonym w Izbie organizacjom rzemiosła w zakresie
   realizacji zadań statutowych oraz pomocy rzemieślnikom zrzeszonym, 
   zwłaszcza wykonującym tradycyjne rzemiosła wymagające unikalnych
   umiejętności,
4/udzielanie organizacjom zrzeszonym w Izbie pomocy instruktażowej, 
   doradczej, szczególnie w zakresie prawnym i organizacyjnym,
5/opiniowanie i zgłaszanie uwag do projektów aktów prawnych dotyczących
   rzemiosła , małej i średniej przedsiębiorczości, ubezpieczeń społecznych,
   podatków oraz warunków i zasad organizowania i wykonywania
   działalności gospodarczej,
6/organizowanie klubów branżowych będących płaszczyzną wymiany
   doświadczeń i informacji,
7/wspieranie działań mających na celu zwiększenie eksportu wyrobów i usług 
   rzemieślniczych,
8/dokonywanie analiz rynku i ocen działalności produkcji i usług z
   uwzględnieniem aktualnej sytuacji rynkowej i prognozy rozwoju,
9/inicjowanie oraz organizowanie i udzielanie pomocy zrzeszonym
   organizacjom przy urządzaniu wystaw, targów, giełd, pokazów, konkursów
   itp.,
10/stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania
     polubownego i pojednawczego,
11/powoływanie rzeczoznawców i wyznaczanie ich do wydawania opinii w
     sprawach dotyczących rzemiosła,
12/rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków oraz współdziałanie w ich
     załatwianiu przez organizacje rzemieślnicze,
13/udział w organizowaniu przekształceń własnościowych i strukturalnych
     w gospodarce pozarolniczej,
14/podnoszenie poziomu wiedzy o Unii Europejskiej wśród rzemieślników
     oraz pomoc w procesie dostosowawczym do warunków unijnych,
15/współudział w kreowaniu koncepcji rozwoju gospodarczego kraju 
     i gospodarek lokalnych,
16/inicjowanie i rozwijanie postępu technicznego, wynalazczości,
     innowacyjności oraz oddziaływanie na poprawę jakości usług i wyrobów 
     rzemieślników,
17/propagowanie działań proekologicznych wśród rzemieślników,
18/prowadzenie działalności oświatowej dla uczniów rzemiosła - zawodu w 
     zakresie szkoły zawodowej w formach szkolnych i pozaszkolnych (kursy),
19/nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle 
     pracowników młodocianych,
20/podnoszenie kwalifikacji zawodowych rzemieślników i ich pracowników
     poprzez działalność kursową,
20a/ udostępnianie, poprzez wynajem sal wykładowych, przeprowadzanie kursów, kursów          zawodowych, seminariów i szkoleń
21/współpraca z władzami oświatowymi, szkołami, organizacjami prowadzącymi kursy w     zakresie szkolenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w rzemiośle,
22/przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych czeladniczych i
     mistrzowskich,
23/organizowanie i prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej
     i kulturalnej w środowisku rzemiosła,
24/wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów ustaw oraz uchwał
     organów Związku Rzemiosła Polskiego.

2. Dla realizacji określonych statutowych zadań gospodarczych, szkoleniowych i socjalnych Izba może powołać własne wyodrębnione organizacyjnie zakłady, szkoły zawodowe,  tworzyć wspólnie z innymi osobami prawnymi i fizycznymi, krajowymi, zagranicznymi, jednostki gospodarcze przewidziane przepisami prawa oraz przystępować do organizacji już istniejących.

§ 5

Izba jest uprawniona do potwierdzania egzaminów kwalifikacyjnych świadectwami czeladniczymi  i dyplomami mistrzowskimi oraz do opatrywania ich pieczęcią z godłem Państwa.


II. CZŁONKOWIE,  ICH  PRAWA  I  OBOWIĄZKI

§ 6

Członkami Izby mogą być:
1/ cechy
2/ spółdzielnie rzemieślnicze,
3/ osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą i nienależące do cechów,
    zwane dalej "rzemieślnikami",
4/ inne jednostki organizacyjne utworzone w celu wspierania rozwoju
    gospodarczego rzemiosła.

§ 7

Członkowie Izby mają prawo do:
1/ korzystania z pomocy, poradnictwa, instruktażu i innych usług i świadczeń
    w granicach statutowej działalności Izby,
2/ udziału przez swych delegatów w wyborach do organów Izby, za wyjątkiem
    członków wymienionych w § 6 pkt 4,
3/ zgłaszania wniosków w sprawie działalności Izby i zrzeszonych w niej
    organizacji,
4/ uzyskiwania informacji o wynikach działalności Izby.

§ 8

Członkowie mają obowiązek:
1/ stosowania się do postanowień statutu oraz uchwał organów Izby,
2/ uiszczania terminowo składek na wykonanie zadań Izby.

§ 9

1. Przyjęcia na członka Izby dokonuje Zarząd Izby na podstawie złożonej deklaracji na piśmie w ciągu 3 miesięcy od jej złożenia . O uchwale o przyjęciu lub odmowie przyjęcia zawiadamia się zainteresowanego w ciągu 14 dni. Odmowa przyjęcia powinna być uzasadniona. Organizacjom, rzemieślnikom  nie przyjętym w poczet członków Izby służy odwołanie w terminie i trybie przewidzianym w § 30 statutu.

2. Członek może wystąpić z Izby z końcem miesiąca za uprzednim                        3 miesięcznym wypowiedzeniem. Wypowiedzenie powinno być dokonane na piśmie.

3. W razie wypowiedzenia członkostwa wszelkie zobowiązania majątkowe w stosunku do Izby, w szczególności z tytułu udzielonych pożyczek stają się natychmiast wymagalne.

§ 10

1. Członkostwo może być rozwiązane poprzez:
    1/ wykreślenie, jeżeli organizacja zmieni swój przedmiot działalności w taki
        sposób, że utraci charakter organizacji rzemieślniczej,
    2/ wykluczenie, jeżeli organizacja, rzemieślnik nie wywiązują się z 
         obowiązków członkowskich określonych w statucie.

2. Uchwałę o wykreśleniu lub wykluczeniu podejmuje Zarząd Izby. Organizacjom, rzemieślnikom wykreślonym lub wykluczonym przysługuje odwołanie w trybie przewidzianym w statucie.

3. Wykreślenie lub wykluczenie staje się skuteczne z chwilą doręczenia zainteresowanej organizacji, rzemieślnikowi zawiadomienia o wykreśleniu lub wykluczeniu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o zasadach i trybie odwołania się. Zawiadomienia dokonuje się na piśmie w ciągu 14 dni od daty decyzji.

4. Organizacja, rzemieślnik wykreśleni z Krajowego Rejestru Sądowego podlegają skreśleniu z rejestru Izby z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu o ich wykreśleniu z rejestru.

III. ORGANY  IZBY
§ 11

1. Organami samorządowymi Izby są:
1/ Zjazd Delegatów zwany dalej "Zjazdem",
2/ Zarząd,
3/ Komisja Rewizyjna,
4/ Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy.

2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej ,bądź odwoławczego Sądu Rzemieślniczego.

3. Wybory do organów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 4 odbywają się w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez delegatów Zjazdu z zastrzeżeniem § 20 ust.1.pkt 2,

4. Warunkiem wyboru i odwołania członka każdego organu wymienionego w statucie jest uzyskanie ponad 50% głosów uprawnionych do głosowania uczestniczących w głosowaniu.

5. Kadencja wszystkich organów Izby trwa 4 lata.
§ 12

1. Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.

2. Członek organu Izby winny czynu lub zaniedbania, przez które Izba poniosła szkodę, odpowiada za nie osobiście.

3. Do odpowiedzialności członków organów, o których mowa w ust.2, mają zastosowanie przepisy kodeksu pracy o odpowiedzialności materialnej pracowników. Odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, lecz nie może ono przekroczyć kwoty trzymiesięcznego najniższego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody.

Z j a z d    
§ 13

1. Zjazd jest najwyższym organem Izby uprawnionym do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach rzemiosła i jego organizacji na terenie działania Izby.

2. Delegatami na Zjazd są członkowie organizacji zrzeszonych w Izbie, o których mowa w § 6 pkt 1 i 2, wybrani przez walne zgromadzenia tych organizacji posiadający co najmniej 3-letni staż działalności rzemieślniczej. Wymóg posiadania stażu nie dotyczy organizacji nowo powstałych. Każda organizacja ma co najmniej trzech delegatów. Liczbę delegatów określa Zarząd - stosownie do liczby zrzeszonych organizacji oraz proporcjonalnie do liczby członków tych organizacji.

3. Rzemieślnicy, o których mowa w § 6 pkt 3, zrzeszeni w Izbie mają prawo wyboru co najmniej 2-ch delegatów na Zjazd na zebraniu grupy członkowskiej z zastrzeżeniem, że grupa ta liczy nie mniej jak 10-ciu rzemieślników. Liczbę delegatów określa Zarząd proporcjonalnie do liczebności grupy członkowskiej, w przypadku, gdy liczy ona ponad 10 osób.

4. Delegaci wybierani są na okres 4 lat. Zachowują oni mandaty do czasu wyboru nowych delegatów na kolejny Zjazd Izby.

5. Przed upływem kadencji, mandat delegata wygasa wskutek:
śmierci, rezygnacji, ustania członkostwa w organizacjach lub odwołania przez organizację, grupę członkowską która danego delegata wybrała.
W takim przypadku organizacja, grupa członkowska, której wygaśnięcie mandatu dotyczy , wybiera nowego delegata do końca kadencji.

6. Delegat ma tylko jeden głos i bierze udział w Zjeździe osobiście.

§ 14

1. Do właściwości Zjazdu należy:
1/ ustalenie kierunków rozwoju rzemiosła i zrzeszonych organizacji na okresy
    wieloletnie,
2/ rozpatrywanie sprawozdań z działalności Izby i podejmowanie uchwał co
    do wniosków Zarządu i członków Izby w tych sprawach,
3/ uchwalanie statutu i jego zmian,
4/ wybieranie i odwoływanie Prezesa Zarządu - jako Prezesa Izby, Komisji 
    Rewizyjnej oraz Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego,
5/ powoływanie komisji problemowych, 
6/ wybór delegatów na Zjazd organizacji, której Izba jest członkiem,
7/ rozpatrywanie odwołań od uchwał Komisji Rewizyjnej,
8/ zatwierdzanie sprawozdań finansowych z rocznej działalności Izby,
8/ udzielanie absolutorium członkom Zarządu za całokształt pracy w minionym 
    roku,
9/ zatwierdzania planów finansowych działalności Izby na rok kolejny,
10/ rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Zarządu,
   11/ podejmowanie uchwał w sprawie akceptacji składu Zarządu oraz 
         stwierdzających otrzymanie lub wygaśnięcie mandatu członka Zarządu Izby,
   12/ uchwalanie zasad gospodarki finansowej Izby,
   13/ uchwalanie regulaminu wynagradzania zatrudnionych w Izbie pracowników,
   14/ ustalanie wysokości składek na Fundusz Organizacyjno-Samorządowy na 
         wykonywanie zadań Izby,
   15/ podejmowanie uchwał w sprawach zbycia lub nabycia nieruchomości,
   16/ podejmowanie uchwał w sprawach likwidacji Izby,
   17/ uchwalanie regulaminu obrad Zjazdu,
   18/ nadawanie godności honorowych.

§ 15

1. W obradach Zjazdu uczestniczą członkowie organów statutowych Izby.

2. W obradach Zjazdu uczestniczyć mogą inne zaproszone osoby.

3. Osoby nie będące delegatami biorą udział w Zjeździe z głosem doradczym.

§ 16

1. Zjazd sprawozdawczo-wyborczy zwoływany jest przez Zarząd raz na 4 lata. Termin zwołania Zjazdu ustala Zarząd co najmniej na 3 miesiące przed upływem 4-letniego okresu kadencji.

2. Zjazd sprawozdawczy jest zwoływany corocznie, a termin Zjazdu ustala Zarząd co najmniej na 2 miesiące przed jego odbyciem.

3. Nadzwyczajny Zjazd zwołany może być z ważnych powodów przez Zarząd w każdym czasie. Zarząd zobowiązany jest zwołać nadzwyczajny Zjazd na wniosek:
- Zarządu,
- ponad połowy zrzeszonych w Izbie członków,
- ponad połowy delegatów na Zjazd,
- Związku Rzemiosła Polskiego.
Wnioskujący powinien podać sprawy mające być przedmiotem obrad Zjazdu. Zarząd obowiązany jest zwołać Zjazd nadzwyczajny w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania wniosku.

4. O czasie, miejscu i porządku obrad Zjazdu, Zarząd powinien pisemnie powiadomić zrzeszonych członków co najmniej na 6 tygodni przed terminem Zjazdu.

5. Uzupełnienia porządku obrad Zjazdu może żądać każdy, kto uprawniony jest w myśl ust.3 do zgłaszania wniosku o zwołanie Zjazdu. Wniosek powinien być zgłoszony najpóźniej na 3 tygodnie przed terminem Zjazdu. O uzupełnienie porządku obrad Zjazdu, Zarząd obowiązany jest zawiadomić zrzeszonych członków na 10 dni przed terminem Zjazdu.

6. O czasie, miejscu i porządku obrad Zjazdu, Zarząd zawiadamia delegatów oraz inne osoby uprawnione do udziału w Zjeździe co najmniej na 14 dni przed terminem Zjazdu.

§ 17

Obrady Zjazdu otwiera Prezes Izby lub jego zastępca i przeprowadza wybór spośród delegatów przewodniczącego Zjazdu, zastępcę i sekretarza, którzy stanowią Prezydium Zjazdu.

§ 18

1. Zjazd jest zdolny do podejmowania uchwał, jeżeli przy ich podejmowaniu uczestniczy co najmniej 50% delegatów uprawnionych do udziału w Zjeździe

2. Uchwały na Zjeździe mogą być podejmowane w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom i delegatom w terminie i sposób określony w § 16 statutu. Uzupełnienie porządku obrad może nastąpić przez Zjazd większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania, uczestniczących w Zjeździe.

3. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością oddanych głosów, jeżeli statut lub regulamin Zjazdu nie stanowią inaczej.

4. Szczegółowe zasady i tryb obrad Zjazdu określa regulamin uchwalony przez Zjazd.

5. Z obrad Zjazdu sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz Zjazdu. Protokół przechowuje Biuro Izby.

Z a r z ą d 
§ 19

1. Zarząd w okresie między zjazdami jest najwyższym organem Izby i wykonuje funkcje uchwałodawcze w sprawach określonych w statucie do jego kompetencji.

2. Zarząd organizuje wykonanie zadań Izby poprzez podejmowanie wszelkich decyzji i czynności nie zastrzeżonych w ustawie i statucie do wyłącznej właściwości innych organów Izby oraz sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Izby, a mianowicie:
1/ dokonuje okresowych ocen wykonania zadań statutowych Izby,
2/ bada okresowo dokumenty finansowe,
3/ przeprowadza kontrolę nad sposobem załatwiania uchwał i wniosków
    organów Izby, jak również spraw wniesionych przez organizacje 
    rzemieślnicze i ich członków,
4/ opracowuje roczne plany finansowe działalności Izby,
5/ przeprowadza postępowanie dyscyplinarne wobec członków Zarządu
    z wyjątkiem Prezesa Izby,
6/ uchwala tabele wynagradzania i przyznaje nagrody pracownikom Biura
    Izby,
7/ powołuje komisje egzaminacyjne i ustala cenniki opłat za egzaminy oraz
    wynagrodzenia członków komisji,
8/ powołuje komisje branżowe i inne komisje oraz uchwala dla nich 
    regulaminy pracy,
9/ przyznaje odznaczenia za zasługi dla Izby oraz wnioskuje o przyznanie 
    odznaczeń państwowych i resortowych dla rzemieślników i organizacji
    rzemieślniczych,
    10/ ustala liczbę delegatów na Zjazd Izby,
    11/ podejmuje uchwały stwierdzające wygaśnięcie mandatu członka Zarządu,
    12/ składa Zjazdowi sprawozdania ze swej działalności.
3. Zarząd może w każdym czasie żądać od Biura Izby sprawozdań, informacji i wyjaśnień w zakresie całokształtu działalności Izby.

§ 20

1. Zarząd składa się z członków rzemieślników:
1/ Prezesa Zarządu jako Prezesa Izby wybranego przez Zjazd z nieograniczonej 
    ilości zgłoszonych kandydatów spośród delegatów Zjazdu,
2/ członków Zarządu po 2-ch przedstawicieli spośród delegatów Zjazdu 
    desygnowanych przez członków Izby, o których mowa w § 6 pkt 1,2,3.

2. Zarząd spośród swych członków na pierwszym posiedzeniu wybiera nie więcej jak dwóch zastępców Prezesa Zarządu.

3. W przypadku utraty mandatu przez Prezesa Zarządu funkcję tę pełni do najbliższego Zjazdu jeden z zastępców Prezesa Zarządu wybrany przez Zarząd.

4. W przypadku utraty mandatu przez członka Zarządu funkcję tę pełni delegat desygnowany przez członka Izby.

5. Nowy członek przyjęty do Izby, za wyjątkiem rzemieślników o których mowa w § 6 pkt 3, ma prawo desygnowania do Zarządu jednego przedstawiciela, który pełni funkcję członka aż do najbliższego Zjazdu.

6. Członek Zarządu traci mandat w przypadku:
1/ złożenia rezygnacji,
2/ utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,
3/ wygaśnięcia lub utraty członkostwa w organizacji, której jest
    przedstawicielem,
4/ utraty członkostwa w Izbie przez organizację, której jest przedstawicielem.

7. Członek Zarządu może być odwołany przez organizację, grupę członkowską, którą reprezentuje, jeżeli nie wywiązuje się ze swoich obowiązków lub pozbawiony został prawa wybieralności do organów cechu bądź Izby prawomocnym orzeczeniem sądu cechowego lub Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego.

§ 21

1. Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

2. Zarząd działa kolegialnie.
3. Na zewnątrz Izbę reprezentuje Prezes Zarządu jako Prezes Izby lub osoby przez niego upoważnione.

4. Tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 22

1.Całokształt spraw związanych z realizacją zadań statutowych Izby prowadzi Biuro Izby.
2.Bieżącą działalnością Biura Izby kieruje w ramach uchwał Zarządu Dyrektor Biura Izby zatrudniony przez Zarząd.
3.Funkcję kierownika zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy pełni Dyrektor Biura Izby
.

§ 23

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności jego zastępca. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, lecz co najmniej raz na kwartał roku.

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność przy ich podejmowaniu co najmniej połowy statutowej liczby jego członków. W razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego posiedzenia.

§ 24

1. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Izby składają dwaj członkowie Zarządu lub członek Zarządu i pełnomocnik. Przynajmniej jedną z tych osób powinien być Prezes Zarządu lub zastępca Prezesa Zarządu.
2. Zarząd może ustanowić pełnomocników do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych, określając jednocześnie zakres ich uprawnień i obowiązków.

§ 25

1. Zjazd udziela członkom Zarządu absolutorium w głosowaniu tajnym za całokształt działalności rocznej.

2. Nie udzielenie absolutorium, o którym mowa w ust.1 jest równoznaczne z odwołaniem członka ze składu Zarządu.

§ 26

1. Zarząd na wniosek Prezesa Zarządu powołuje ze swego grona Prezydium Zarządu, które kieruje bezpośrednio działalnością Izby, podejmując decyzje nie zastrzeżone w Statucie do wyłącznej właściwości Zarządu.

2. W skład Prezydium wchodzi:
1/ Prezes Zarządu,
2/ dwóch zastępców Prezesa Zarządu,
3/ dwóch członków Zarządu.

3. Posiedzenia Prezydium Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności zastępca Prezesa Zarządu.

4. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby.

5. W posiedzeniach Prezydium uczestniczy dyrektor Biura Izby z głosem doradczym.

6. Prezydium na najbliższym posiedzeniu Zarządu przedkłada informacje ze swej pracy za okres od ostatniego posiedzenia Zarządu.


K o m i s j a   R e w i z y j n a

§ 27

1. Komisja Rewizyjna składa się z 5-ciu członków wybieranych przez Zjazd z grona delegatów. Komisja na swym pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza Komisji.

2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1/ kontrolowanie całokształtu działalności Izby, a w szczególności:
- badanie dokumentów finansowych, w tym badanie rocznych sprawozdań finansowych,
- kontrolowanie kasy i zabezpieczenia majątku Izby,
- kontrolowanie zgodności spisu z natury składników majątkowych Izby ze stanem faktycznym,
- udział w komisyjnym niszczeniu anulowanych druków dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
2/ przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Izbę wniosków
    organizacji rzemieślniczych i rzemieślników.

3. Komisja składa sprawozdanie ze swej działalności Zjazdowi oraz występuje z wnioskiem w sprawie absolutorium dla członków Zarządu.

4. Komisja rozpatruje w postępowaniu wewnątrzorganizacyjnym odwołania od uchwał Zarządu oraz podejmuje decyzje o utrzymaniu tych uchwał w mocy lub ich uchyleniu.

5. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeby lecz co najmniej dwa razy w roku, przed Zjazdem Izby i zakończeniem roku kalendarzowego.
6. Szczegółowy zakres, tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin.

O d w o ł a w c z y   S ą d    R z e m i e ś l n i c z y
 
§ 28

1. Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy składa się z 5-ciu członków wybranych przez Zjazd z grona delegatów.

2. Sąd na swym pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego i sekretarza spośród swego grona.

3. Mandaty członków Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego wygasają wraz z upływem kadencji Sądu.

4. Członek Sądu traci mandat również w przypadku:
1/ złożenia rezygnacji,
2/ utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,
3/ wygaśnięcia lub utraty członkostwa w organizacji rzemiosła lub przez tę 
    organizację.

5. Sąd składa roczne sprawozdania ze swej działalności Zjazdowi.

6. Szczegółowy zakres, tryb i zasady działania Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego określa Regulamin Sądu uchwalony przez Zarząd Związku Rzemiosła Polskiego.

IV. POSTĘPOWANIE  ODWOŁAWCZE
§ 29

1. Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy rozpatruje odwołania od orzeczeń i postanowień sądów cechowych. Od orzeczenia lub postanowienia Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego nie przysługują środki odwoławcze.

2. Sąd może zmienić, uchylić lub utrzymać w mocy orzeczenia lub postanowienia sądu cechowego.

3. W postępowaniu Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego stosuje się zasady etyki zawodowej i tryb odpowiedzialności dyscyplinarnej, określone przez Kongres Rzemiosła Polskiego.

§ 30

1. Od uchwał Zarządu organizacjom rzemieślniczym i rzemieślnikom, których uchwała dotyczy, służy odwołanie do Komisji Rewizyjnej, a od uchwały Komisji Rewizyjnej do Zjazdu, wniesione za pośrednictwem organu, który podjął uchwałę.

2. Termin odwołania od uchwał wynosi 4 tygodnie od otrzymania zawiadomienia o uchwale.
Zawiadomienie o uchwale winno zawierać jej uzasadnienie, jeżeli uchwała tego wymaga oraz pouczenie o prawie odwołania się w przewidzianym statutem terminie.

3. Komisja Rewizyjna rozpatruje odwołania na najbliższym posiedzeniu. Odwołanie od uchwały Komisji Rewizyjnej winno być rozpatrzone przez najbliższy Zjazd, jeżeli wpłynęło co najmniej 4 tygodnie przed terminem Zjazdu.

4. Odwołanie od uchwały organu samorządowego wstrzymuje decyzję wykonania do czasu rozpatrzenia odwołania, jeżeli odwołujący zawiadomi organ samorządowy, który podjął uchwałę o wniesieniu odwołania.

5. Izba zobowiązana jest doręczyć odwołującemu się odpis uchwały organu odwoławczego wraz z jej uzasadnieniem w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.


V. GOSPODARKA FINANSOWA

§ 31

Koszty statutowej działalności Izby pokrywane są z wpłat zrzeszonych członków oraz innych wpływów określonych w przepisach o gospodarce finansowej Izby.

§ 32

Gospodarka finansowa Izby prowadzona jest w oparciu o plany finansowe uchwalone przez Zjazd Izby, zgodnie z zasadami określonymi przez Zjazd.

VI. ZMIANA  STATUTU

§ 33

Zmiany statutu Izby mogą być dokonywane mocą uchwały Zjazdu, podjętej większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania delegatów uczestniczących w Zjeździe.


VII. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE


§ 34

O zniesieniu Izby oraz o przeznaczeniu jej majątku decyduje Zjazd większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowani delegatów uczestniczących w Zjeździe.


                                                                                             Przewodniczący Zjazdu


                                                                                                  Tadeusz Szewczyk

 

Tekst jednolity po zmianach uchwalonych na XVII Zjeździe Delegatów Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu w dniu 14 czerwca 2011r. (Uchwała Nr 10).Powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.