Historia zakopiańskiego rzemiosła

Historia

Początki rzemiosła zakopiańskiego datują się od pierwszych chwil odkrycia Zakopanego jako miejscowości uzdrowiskowo - klimatycznej i turystycznej. Na rozwój miasta duży wpływ miało doprowadzenie w 1899 r. kolei żelaznej co wpłynęło na zwiększenie ilości turystów odwiedzających Zakopane i stworzyło zarazem coraz większe zapotrzebowanie na usługi rzemieślnicze i rękodzieło, szczególnie w zakresie wytwarzania pamiątek z drewna i innych surowców miejscowych.
W wyniku kilkuletnich starań u władz austriackich w 1907 r. powołano pierwszą organizację rzemieślniczą pod nazwą "Stowarzyszenie Cech Rękodzielników i Przemysłowców w Zakopanem". Pierwszym cechmistrzem tj. przewodniczącym zarządu został wybrany Stanisław Namysłowski, a młoda tworzona organizacja rzemieślnicza zrzeszała wówczas 126 członków.
W okresie zaboru austriackiego rzemiosło zakopiańskie przeżywało trudny okres. Jego działalność podporządkowana była wyłącznie władzom starostwa powiatowego w Nowym Targu. W tym samym czasie na terenie Zakopanego działały jeszcze dwie organizacje skupiające rzemieślników, a to Stowarzyszenie "Gwiazda", mająca również cele niepodległościowe i wychowawcze oraz sekcja budowlana, jako odrębna organizacja wszystkich zawodów budowlanych.
Cech Zbiorowy Rękodzielników i Przemysłowców przetrwał do drugiej wojny światowej. Okupant hitlerowski zlikwidował istniejący Cech Zbiorowy, przenosząc jego agendy do Nowego Targu. W Zakopanem pozostała jedynie tzw. delegatura.
Po wyzwoleniu powstał w Zakopanem początkowo Cech Zbiorowy, a następnie przekształcił się w Cech Rzemiosł Różnych, który działa do dzisiaj. Do ważniejszych dat wiążących się z działalnością Cechu należy rok 1960, kiedy to został ufundowany przez członków i przekazany przez najwyższe władze rzemiosła sztandar. Inicjatorem i organizatorem całego przedsięwzięcia był Zarząd Cechu, któremu przewodniczył długoletni starszy Cechu Mieczysław Kurek. Cech zrzeszał wówczas 240 rzemieślników. O randze tej uroczystości i autorytecie Cechu niech świadczy fakt, że na tę rzemieślniczą uroczystość przybył między innymi poseł na Sejm PRL, prezes ówczesnej Rady Związku Izb Rzemieślniczych Józef Raźny, przedstawiciele zarządu i dyrekcji krakowskiej Izby Rzemieślniczej oraz delegacje zaprzyjaźnionych cechów i innych organizacji społecznych.
Cech zawsze aktywnie działał na terenie miasta, występował do władz w różnych inicjatywach mających na celu obronę interesów zrzeszonych członków nie zapominając przy tym o potrzebach i planach miasta, w realizację których aktywnie się włączał. O realizację szeregu zadań inwestycyjnych na terenie miasta przez rzemieślnicze zakłady budowlane zabiegało wówczas wielu inwestorów. Cech w Zakopanem był również znany i postrzegany jako organizacja zrzeszająca wybitnych twórców wyrobów pamiątkarskich. Zakopane znane było z dostarczania na rynek krajowy i zagraniczny wyrobów pamiątkarskich z drewna o niepowtarzalnym wzornictwie, bazującym na twórczości ludowej wykorzystującej technikę inkrustacji, intarsji, rzeźby i wypalania. O wysokim poziomie artystycznym wytwarzanych wyrobów, których wzornictwo i technologia wykonania niejednokrotnie były przekazywane z pokolenia na pokolenie, świadczy wiele medali, wyróżnień i dyplomów zdobywanych na wystawach w kraju i za granicą. Wielu rzemieślników tej branży może się również poszczycić posiadaniem honorowego dyplomu mistrza rzemiosła artystycznego. Dnia 7.12.1978 r. doceniając aktywną rolę Cechu w Zakopanem w rozwoju miasta Zakopanego - Prezydium Rady Narodowej Miasta Zakopanego i Gminy Tatrzańskiej nadało Cechowi zaszczytne wyróżnienie odznaczając naszą organizację odznaką "Za zasługi dla Zakopanego".
Lata osiemdziesiąte to kolejne wyzwanie i inicjatywa budowy nowej siedziby Cechu budynku Domu Rzemiosła. Decyzję o budowie "Domu Rzemiosła" uchwaliło Walne Zgromadzenie z inicjatywy ówczesnego Starszego Cechu Mieczysława Kurka w wyniku czego w 1977 roku został wmurowany kamień węgielny pod rozpoczynającą się budowę. W dniu 26.09.1987 r. pod przewodnictwem Starszego Cechu mgr Antoniego Batko dokonano uroczystego otwarcia Domu Rzemiosła. Budynek ten powstał z dobrowolnych datków rzemieślniczych przy znacznej pomocy ówczesnego Centralnego Związku Rzemiosła.
Na przestrzeni wieków przynależność do cechu była obowiązkowa. W latach tworzenia organizacji rzemieślniczych członkostwo w Cechu było zaszczytem i ambicją każdego zakładu rzemieślniczego. Przynależność ta była poświadczeniem wysokiego poziomu świadczonych usług i wytwarzanych wyrobów, solidnej, dobrej jakości.
Obecnie przynależność do Cechu jest dobrowolna. Duża część zrzeszonych zakładów rzemieślniczych szkoli uczniów w ponad 20 zawodach. Cech dla swych członków prowadzi szeroką działalność informacyjną w zakresie stosowania przepisów prawnych, w tym dot. ustawodawstwa pracy. Przygotowuje i spisuje pełną dokumentację dotyczącą szkolenia uczniów, refundacji kosztów szkolenia, przygotowuje dokumentację warunkującą przystąpienie do egzaminów czeladniczych itp. Każdy uczeń i zakład ma świadomość, że w razie kłopotów może liczyć na pomoc Cechu. W dobie wprowadzania szeregu kompleksowych reform gospodarczych istnieje i pomoc Cechu w wprowadzaniu nowych rozwiązań prawnych dla zakładów rzemieślniczych jest wprost nieodzowna.
Prócz działań Cechu o charakterze promocyjnym i pomocowym Cech prowadzi działalność gospodarczą, która zapewnia stabilność finansową organizacji, co daje możliwość minimalizacji udziału we wpływach składek członkowskich zrzeszonych rzemieślników, stwarzając jednocześnie możliwość realizowania zadań statutowych. Działalność ta, to między innymi prowadzenie pokoi gościnnych w Zakopanem - zimowej stolicy Polski, do których serdecznie zapraszamy wszystkich sympatyków rzemiosła.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Bartłomiej Jach
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-14 15:05:23
Opublikował: Bartłomiej Jach
Data publikacji: 2011-02-14 15:05:23
Odsłon: 1976
Dziennik zmian

Wiadomości ogólne

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem
Zakopane, ul. Gimnazjalna 1
tel. (018) 20 68501
http://www.cech.zakopane.pl
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Biuro Cechu czynne od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00

jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła działającą i zrzeszającą członków - rzemieślników osoby fizyczne na podstawie ustawy o rzemiośle. Cech powstał w 1907 roku. Terenem działania Cechu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności powiat tatrzański. Cech jest wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000040519. Cech posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle (Dz. U. Nr 17 poz.92 z późniejszymi zmianami) i Statutu. Cech jest członkiem Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu. Podstawowym celem Cechu jest reprezentowanie rzemieślników wobec organów administracji publicznej, związków zawodowych pracowników oraz innych organizacji i instytucji - udzielania swym członkom pomocy doradczej  i instruktażowej oraz propaguje podnoszenie rzemieślniczych kwalifikacji zawodowych i organizuje przygotowanie zawodowe dla uczniów w ramach nauki rzemiosła.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Bartłomiej Jach
Data ostatniej modyfikacji: 2012-02-08 15:11:08
Opublikował: Bartłomiej Jach
Data publikacji: 2011-02-14 15:04:54
Odsłon: 1799
Dziennik zmian

Statut Cechu

S T A T U T

Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
w Zakopanem

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1. Cech jako dobrowolny związek pracodawców, rzemieślników i przedsiębiorców jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła ..
2. Cech posiada osobowość prawną.
3. Cech działa na podstawie ustawy o rzemiośle z dnia 22.03.1989 r. (Dz. U. Nr 17 poz. 92 z późn. zmian.) oraz ustawy o organizacjach pracodawców z dn. 23.05.1991 r. (Dz. U. Nr 55, poz. 235 z późn. zmian.) zwane dalej ustawą oraz niniejszego Statutu.

§ 2
Cech prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie rzemiosł różnych i przedsiębiorczości.
§ 3
1. Cech nosi nazwę: Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem zwany dalej Cechem
2. Siedzibą Cechu jest: Zakopane.

§ 4
1. Cech jest członkiem Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu jako federacji związku pracodawców.
2. Cech na zasadzie dobrowolnej przynależności może być członkiem innych stowarzyszeń, fundacji lub podobnych organizacji.
§ 5
II. ZADANIA CECHU

1. Zadaniem Cechu jest utrwalanie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu, a także prowadzenia na rzecz członków działalności społeczno - organizacyjnej, kulturalnej i oświatowej, reprezentowanie przed sądami i organami administracji, udzielanie porad.
2. Do zadań Cechu należy w szczególności:
1) utrwalenie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności    zawodowej,
2) prowadzenie wśród członków pracy społeczno - organizacyjnej mającej na celu szerzenie zasad etyki zawodowej oraz prawidłowego i rzetelnego wykonywania zawodu,
3) współpraca z organizacjami społecznymi i samorządowymi,
4) reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów administracji i sądów oraz organizacji społecznych i gospodarczych,
5) udzielanie pomocy prawnej oraz prowadzenia zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi
6) przedstawianie właściwym, terenowym organom administracji państwowej wniosków dotyczących zadań rzemiosła oraz środków niezbędnych do wykonywania tych zadań,
7) badanie i ocena sytuacji oraz warunków pracy rzemiosła na terenie działania cechu, stanu wykorzystania jego możliwości usługowych i produkcyjnych,
8) udzielanie członkom pomocy w drodze udzielania porad i informacji, wystąpień i interwencji,
9) udzielanie informacji o usługach świadczonych przez członków oraz ich możliwościach produkcyjnych,
10) rozpatrywanie skarg na działalność członków,
11) popieranie i rozwijanie postępu technicznego i gospodarczego w rzemiośle, otaczanie opieką członków pracujących nad wynalazczością i usprawnieniami technicznymi, organizowanie i popieranie klubów postępu technicznego, popieranie rozwoju działalności artystycznej, organizowanie konkursów, wystaw, pokazów oraz muzeów,
12) współdziałanie z jednostkami naukowo - badawczymi, zwłaszcza w zakresie udostępniania członkom nowych technologii, wymiany doświadczeń, projektów wynalazczych wraz z informacją o możliwościach ich zastosowania przez członków,
13) organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków i zatrudnionych przez nich pracowników,
14) propagowanie i organizowanie przygotowania zawodowego,
15) współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresie dokształcania teoretycznego uczniów szkolonych przez członków,
16) organizowanie pomocy instruktażowej i szkolenia w zakresie bhp oraz warunków sanitarno - epidemiologicznych,
17) organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej i oświatowej dla członków i ich rodzin oraz dla uczniów i pracowników cechu i zakładów a także członków i ich rodzin,
18) delegowanie przedstawicieli rzemiosła do organów kolegialnych, w których udział przedstawicieli rzemiosła przewidują przepisy szczególne oraz do organizacji społecznych, w pracy których uczestniczy rzemiosło,
19) dokonywanie na wniosek osób zainteresowanych fachowej oceny pracy wykonywanej przez członków cechu i wydawanie w tym przedmiocie opinii,
20) prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usługowo - socjalnym,
21) prowadzenie obsługi informacyjnej wobec członków cechu z zakresu spraw dotyczących działalności gospodarczej,
22) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.


III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 6
1. Członkami Cechu na zasadzie dobrowolności mogą być rzemieślnicy prowadzący działalność w zakresie objętym § 2 statutu a także w czasie określonym inne osoby fizyczne lub spółki cywilne osób fizycznych nie spełniające warunków w zakresie kwalifikacji i zatrudnienia określonych w ustawie o rzemiośle.

§ 7
1. Warunkiem przyjęcia na członka cechu jest złożenie deklaracji. Deklaracja powinna być złożona pod nieważnością w formie pisemnej. Deklaracja powinna być podpisana przez zainteresowanego, zawierać jego imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz oświadczenia dotyczące gotowości i uiszczania składek członkowskich.
2. Organem uprawnionym do przyjmowania członków jest zarząd.
3. Uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji.
4. Osoby, które nabyły członkostwo w cechu z mocy ustawy o wykonywaniu i organizacji rzemiosła zachowują uprawnienia członkowskie jeżeli spełniają warunki określone w art. 2 ust. 2 z dnia 23 marca 1989 r o rzemiośle.

§ 8
1. Od decyzji przyjęcia lub odmowy przyjęcia na członka cechu zawiadamia się pisemnie zainteresowanego w ciągu 2 tygodni od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie.
2. Od odmownej decyzji zarządu zainteresowanemu służy odwołanie do walnego zgromadzenia  w ciągu 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez walne zgromadzenie na najbliższym zgromadzeniu, nie później niż w ciągu roku od daty jego złożenia.

§ 9
1. Członkowie mają prawo:
1) korzystania z pomocy i świadczeń cechu w zakresie określonym w § 5 statutu,
2) wybierania i wybieralności do organów cechu
3) zgłaszania wniosków zmierzających do usprawnienia cechu
4) wnoszenia odwołań od uchwał zarządu cechu - dotyczących praw członka - do walnego zgromadzenia
5) obecności na obradach organów cechu przy rozpatrywaniu odwołań stawianych im zarzutów i skarg oraz do udzielania wyjaśnień
6) wglądu w protokoły walnych zgromadzeń i roczne sprawozdania zarządu cechu, protokoły i pisma pokontrolne oraz sprawozdania z wykonania zaleceń
7) uzyskiwania od organu cechu - na walnych zgromadzeniach, zebraniach sekcji cechowych lub innych formach informacji o działalności cechu, jego wnioskach i zamierzeniach.

§ 10
Członkowie cechu obowiązani są:
1) przestrzegać prawo, zasady etyki zawodowej i godności zawodowej oraz zasady życia społecznego,
2) stosować się do przepisów statutu oraz uchwał organów organizacji rzemieślniczych,
3) regularnie wpłacać składki cechowe w obowiązującej wysokości,
4) poddawać kontroli działalność swego zakładu w zakresie przestrzegania zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła,
5) podnosić jakość usług oraz kulturę obsługi klientów,
6) rzetelnie, sumiennie i terminowo wykonywać zlecone przez klientów prace,
7) a w razie reklamacji w ten sam sposób rozpatrywać je i załatwiać,

§ 11
Członek cechu jest obowiązany w ciągu 30 dni zawiadomić cech o zaniechaniu wykonywania rzemiosła lub o przeniesieniu siedziby zakładu rzemieślniczego poza teren działalności cechu.

§ 12
Członkostwo w cechu ustaje na skutek:
1) wystąpienia
2) wykreślenia
3) wykluczenia

§ 13
1. Członek cechu może wystąpić z niego za wypowiedzeniem. Wypowiedzenie powinno być dokonane pod nieważnością w formie pisemnej.
2. Wystąpienie członka z cechu następuje po upływie 3 miesięcznego okresu od dnia
Zgłoszenia pisemnego wypowiedzenia do zarządu cechu licząc od końca miesiąca,
w którym nastąpiło wypowiedzenie .

§ 14
Wykreślenie członka z cechu następuje w przypadku utraty przez niego statutowych uprawnień do zrzeszania się w cechu.

§ 15
Uchwałę o wykreśleniu członka podejmuje zarząd.

§ 16
1. O wykreśleniu członka cech obowiązany jest powiadomić zainteresowanego listem poleconym w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji oraz podać uzasadnienie wraz z pouczeniem o możliwości odwołania się.
2. Uchwała w sprawach określonych  w ust. 1 staje się skuteczna z datą doręczenia zainteresowanemu zawiadomienia o wykreśleniu wraz z uzasadnieniem. Zawiadomienie zwrócone  na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu  ma moc prawną doręczenia.
3. Członkowi wykreślonemu przysługuje prawo odwołania się w sposób i w terminie określonym w § 60 statutu cechu.
4. Członek wykreślony ma prawo być obecny na walnym zgromadzeniu w czasie rozpatrywania jego odwołania i popierać je oraz składać wyjaśnienia.
5. O terminie walnego zgromadzenia, na którym ma być rozpatrzona sprawa odwołującego się powinien on być zawiadomiony przez zarząd pod wskazanym przez siebie w odwołaniu adresem w sposób określony w § 25 ust. 1 statutu.
6. W przypadku uwzględnienia przez walne zgromadzenie odwołania od uchwały zarządu w spawie wykreślenia - zainteresowany zachowuje ciągłość członkostwa w cechu.
 
§ 17
1. Wysokość składki cechowej ustala walne zgromadzenie uwzględniając finansowanie działalności organizacyjno - samorządowej cechu i inne jego wydatki oraz wydatki na działalność statutową właściwej izby rzemieślniczej i Związku Rzemiosł Polskiego.
O wysokości składki cechowej cech zawiadamia członków ze wskazaniem podstawy obliczenia składki oraz o terminie jej ważności.
2. Nieuregulowane w ciągu trzech miesięcy składki podlegają ściągnięciu w trybie postępowania sądowego.

§ 18
1. Uchwałą walnego zgromadzenia można nadać godność:
1) "honorowego Starszego" lub "honorowego członka" cechu osobom, które położyły szczególne zasługi dla cechu lub rozwoju rzemiosła a nie prowadzą zakładów rzemieślniczych,
2) "honorowego członka cechu" osobom, które przez ostatnie 20 lat były członkami cechu i z powodu przejścia na emeryturę lub rentę zaprzestały prowadzenia działalności rzemieślniczej,
3) osoby posiadające tytuły honorowe mają prawo brać udział w walnych zgromadzeniach z głosem doradczym oraz korzystać ze świadczeń socjalnych
4) i kulturalnych cechu w zakresie przysługującym członkom.

IV. ORGANY CECHU

§19
1. Organami cechu są:
A. Walne zgromadzenie członków
B. Zarząd
C. Komisja rewizyjna
D. Sąd cechowy

2. Członek cechu może być wybrany tylko do jednego z organów wymienionych w ust. 1
lit. B, C, i D.
3. Osoba pełniąca funkcję w organach statutowych ma obowiązek przy pełnieniu tej funkcji przestrzegać przepisów prawa, statutu i uchwał organów statutowych organizacji rzemieślniczych, postępować sumiennie i uczciwie, zgodnie z zasadami współżycia społecznego i interesem reprezentowanego środowiska.
4. Wybory Starszego cechu oraz do organów, o których mowa w ust. 1 dokonywane są w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym.
5. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia przez organ cechu uchwały uwzględnia się tylko głosy za i przeciw uchwale.
6. Za udział w posiedzeniach organu cechu, z wyjątkiem walnego zgromadzenia, członkowie otrzymują diety i zwrot kosztów podróży wg zasad ustalonych przez Zarząd Cechu.

A. Walne Zgromadzenie Członków

§ 20
Walne zgromadzenie jest najwyższym organem cechu powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do zakresu jego działania.

§ 21
1. Do zakresu działania walnego zgromadzenia należy:
1) uchwalanie statutu i jego zmian
2) wybór i odwoływanie Starszego cechu i pozostałych członków zarządu, przewodniczących i pozostałych członków komisji rewizyjnej i sądu cechowego oraz zastępców członków,
3) określenie wysokości składek cechowych, opłat za świadczenia, oraz dobrowolnych świadczeń rzemieślników,
4) uchwalanie planów i programów rozwoju rzemiosła, planów finansowych oraz podziału nadwyżki budżetowej cechu,
5) rozpatrywanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i bilansów oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków cechu, zarządu i komisji rewizyjnej w tych sprawach i udzielania absolutorium członkom zarządu,
6) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości,
7) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji samorządu rzemiosła lub wystąpienia z nich,
8) upoważnianie zarządu do zaciągania pożyczek oraz zbywania ruchomości cechu mających wartość historyczną, artystyczną i naukową,
9) uchwalanie regulaminu obrad walnego zgromadzenia,
10) nadawanie godności członka honorowego cechu,
11) rozpatrywanie odwołań członków cechu od uchwał zarządu cechu,
12) wybieranie delegatów na zjazd delegatów samorządu rzemiosła,
13) podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych do rozpatrzenia w trybie przewidzianym w statucie,

§ 22
Odwołanie członka zarządu, komisji rewizyjnej lub sądu cechowego - przed upływem kadencji - może nastąpić przez walne zgromadzenie  większością głosów, oddanych w głosowaniu tajnym.

§ 23
1. Jeżeli cech liczy więcej niż 500 członków - walne zgromadzenie może podjąć uchwałę o jego zastąpieniu zebraniem delegatów. Jeżeli cech liczy więcej niż 500 członków, walne zebranie zastępuje się zebraniem delegatów.
2. Delegatów wybierają sekcje zawodowe, na okres kadencji zarządu.
Przy liczbie członków cechu do 1 000 wybiera się jednego delegata na 6 członków,
ponad 1 000 do 1 500 -  jednego delegata na 8 członków,
ponad 1 500 - jednego delegata na 10 członków.
3. Do zebrania delegatów zastępującego walne zgromadzenie członków stosuje się odpowiednio przepisy o walnych zgromadzeniach.
4. Na żądanie ogółu członków lub z inicjatywy zarządu zwołuje się walne zgromadzenie w pełnym składzie.

§ 24
1. Walne zgromadzenie zwoływane jest przynajmniej jeden raz w roku najpóźniej w ciągu 6-ciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego. Walne zgromadzenie zwołuje, na podstawie uchwały zarządu Starszy cechu lub w jego zastępstwie Podstarszy cechu.
2. Ponadto zarząd powinien podjąć uchwałę o zwołaniu walnego zgromadzenia na żądanie:
1) Komisji rewizyjnej
2) Izby rzemieślniczej
3)  ogólnej liczby członków cechu lub delegatów.
3. Żądanie zwołania walnego zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
4. W przypadkach wskazanych w ust. 2 walne zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu 6 tygodni od daty złożenia żądania. Jeżeli to nie nastąpi walne zgromadzenie może zwołać komisja rewizyjna lub komisja wybrana przez ogólnej liczby członków lub delegatów.

§ 25
1. O czasie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków i izbę rzemieślniczą listem poleconym lub innym sposobem z potwierdzeniem odbioru co najmniej na 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia. W walnym zgromadzeniu mogą brać udział również inne zaproszone osoby.
2. W zawiadomieniu o walnym zgromadzeniu należy zamieścić również informację o wyłożeniu do wglądu w biurze cechu  - odpowiednio do porządku obrad - następujących materiałów:
1) zamknięcia rachunkowego za rok ubiegły,
2) sprawozdania zarządu,
3) projektu podstawowych uchwał,
4) protokołu poprzedniego walnego zgromadzenia
3. Członkom, którzy zalegają z uiszczeniem składek cechowych powyżej trzech miesięcy należy w zawiadomieniu przypomnieć, że w przypadku nie przedłożenia dowodu zapłacenia zaległych składek - będą pozbawieni prawa wybieralności do organów cechu.

§ 26
1. Walne zgromadzenie otwiera Starszy cechu lub Podstarszy cechu. Walne zgromadzenie wybiera spośród członków cechu prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.
2. Przewodniczący zgromadzenia ma prawo, po uprzednio trzykrotnym upomnieniu, wykluczyć ze zgromadzenia osoby, które nie stosują się do zarządzeń porządkowych.
3. Szczegółowe zasady i tryb walnego zgromadzenia określa regulamin.

§ 27
1. Walne zgromadzenie zwołane zgodnie z postanowieniami § 25 statutu jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli liczba obecnych przy ich podejmowaniu wynosi co najmniej części członków cechu lub delegatów.
2. W razie nie dojścia do skutku walnego zgromadzeni z powodu braku wymaganej liczby obecnych członków, zarząd obowiązany jest - po półgodzinnej przerwie lub nie później niż w ciągu 14 dni - zwołać ponownie walne zgromadzenie, które jest prawomocne bez wzglądu na liczbę obecnych.
3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli statut nie stanowi inaczej.
4. Uchwały o zmianie statutu, uzupełnieniu porządku obrad oraz w sprawach wprowadzonych dodatkowo do porządku obrad wymagają dla swej ważności co najmniej 2/3 głosów. Uchwałą o uzupełnieniu porządku obrad nie może być objęta sprawa zmiany statutu.
5. W głosowaniu na walnym zgromadzeniu biorą udział jedynie członkowie z cechu.

§ 28

1. Uchwały na walnym zgromadzeniu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, jeżeli statut nie stanowi inaczej.
Na żądanie większości obecnych członków, walne zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym.
2. Protokół walnego zgromadzenia podpisuje przewodniczący i sekretarz.
3. Odpis uchwał walnego zgromadzenia zarząd cechu przesyła w ciągu miesiąca izbie rzemieślniczej.


B. Zarząd Cechu

§ 29
Zarząd Cechu jest organem wykonawczym cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.
§30
1. Zarząd składa się z 7 osób, w tym ze starszego cechu, 2 podstarszych, sekretarza, skarbnika oraz 2 członków. Walne zgromadzenie wybiera oddzielnie: starszego cechu, a pozostałych członków zarządu razem. Jednocześnie walne zgromadzenie wybiera 2 zastępców członków. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50% głosów plus jeden głos.
2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera dwóch podstarszych, sekretarza i skarbnika.
3. Kadencja zarządu trwa 4 lata.
4. Do zarządu cechu mogą być wybierani jedynie członkowie cechu. Prawo zgłaszania kandydatów do zarządu przysługuje sekcjom, ustępującemu zarządowi oraz członkom, nie więcej niż 1 kandydat na członka.
5. Kandydat na członka zarządu powinien posiadać co najmniej 1 letni okres członkostwa w cechu.
6. Walne zgromadzenie może odwołać tych członków zarządu, którym nie udzielono absolutorium. W tym wypadku nie stosuje się przepisu §27 ust. 4 statutu.

§31
W razie ustąpienia lub odwołania członka zarządu przed upływem kadencji, do zarządu cechu wchodzi do końca kadencji zastępca członka w kolejności otrzymanej ilości głosów, a w przypadku równej ilości głosów- wg kolejności umieszczenia na liście.
W przypadku ustąpienia lub odwołania starszego cechu, do czasu wyboru przez najbliższe walne zgromadzenie zastępuje go podstarszy.

§32
Zarząd prowadzi wszystkie sprawy cechu, z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji innych organów zarządu.

§33
1. Do zakresu działania zarządu należy kierowanie całokształtem działalności cechu, a w szczególności:
1) Reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów administracji i sądów, organizacji społecznych i gospodarczych.
2) Gospodarowanie funduszami i majątkiem cechu, z zastrzeżeniem uprawnień wolnego zgromadzenia wskazanych w  §21
3) Zwoływanie walnych zgromadzeń i przygotowywanie wniosków na te zgromadzenia
4) Powoływanie komisji spośród członków cechu, na okres kadencji zarządu
5) Realizowanie ustalonych zasad współdziałania ze spółdzielniami rzemieślniczymi
6) Powoływanie i odwoływanie kierownika biura cechu oraz ustalanie jego wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi zasadami płac
7) Rozpatrywanie i rozstrzyganie skarg i wniosków, a zwłaszcza skarg klientów na niewłaściwe lub nieterminowe wykonywanie zamówień przez członków cechu
8) Ustalanie zakładowego systemu wynagrodzenia
9) Przyjmowanie oraz wykreślanie członków cechu.


§34
1. Posiedzenia zarządu odbywają się co najmniej raz na miesiąc.
2. Na wniosek komisji rewizyjnej posiedzenie zarządu powinno odbyć się możliwie w najkrótszym terminie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.

§35
1. Posiedzenia zarządu cechu zwołuje starszy cechu lub podstarszy.
2. O czasie i miejscu posiedzeń zarządu powiadamiani są na 3 dni przed terminem wszyscy członkowie zarządu.
3. W posiedzeniu zarządu uczestniczy kierownik biura  z głosem doradczym.

§36
1. Uchwały zarządu mogą być podejmowane przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym starszego lub podstarszego cechu.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia zarządu.
3. Szczegółowe zasady i tryb pracy zarządu i jego komisji określają regulaminy uchwalone przez zarząd.

C. Komisja rewizyjna.
§37
1. Komisja rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności cechu z wyjątkiem walnego zgromadzenia i orzecznictwa sądu cechowego.
2. Komisja rewizyjna składa się z 3 członków, wybranych przez walne zgromadzenie członków cechu, na okres kadencji zarządu.
Przewodniczącym komisji rewizyjnej zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów. Członkowie komisji wybierają spośród siebie zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

§38
1. Do zadań komisji rewizyjnej należy:
1) Badanie przynajmniej raz na pół roku działalności statutowej cechu, z tym że na wniosek ogólnej liczby członków cechu- zarządu cechu, badanie powinno być przeprowadzone w każdym czasie
2) Badanie rocznych sprawozdań finansowych (bilansów) oraz zgłaszanie walnemu zgromadzeniu wniosków w tych sprawach
3) Składanie walnemu zgromadzeniu sprawozdań z dokonanych czynności
4) Przedkładanie walnemu zgromadzeniu wniosków o udzielenie absolutorium zarządowi
5) Wydawanie zaleceń zarządowi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości
6) Szczegółowe zasady i tryb pracy komisji określa regulamin uchwalony przez komisję rewizyjną

D. Sąd cechowy.
§39
Członkowie cechu podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.


§40
1. Sąd cechowy składa się z 3 członków, wybranych przez walne zgromadzenie spośród członków cechu na okres kadencji zarządu. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50% głosów plus jeden. Przewodniczącym sądu cechowego zostaje osoba, która otrzymała największą ilość głosów.
2. Sąd cechowy wybiera spośród siebie 2 zastępców przewodniczącego.


§41
1. Sąd cechowy rozpatruje sprawy na wniosek zarządu cechu lub z własnej inicjatywy.
2. Sąd cechowy orzeka w składzie co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.

§42
1. Sąd cechowy może orzekać następujące kary:
1) Upomnienie
2) Nagana
3) Pozbawienie prawa do korzystania z określonych świadczeń cechu na okres 1 roku
4) Pozbawienie prawa wybieralności do organów cechowych na okres 3 lat
5) Wykluczenie
2. W przypadku rozpatrywania sprawy członka, sąd cechowy może- niezależnie od orzeczonej kary- zgłaszać wnioski o odwołanie z pełnionej funkcji w organach statutowych organizacji rzemieślniczych.
3. W przypadku rozpatrywania sprawy powstałej wskutek skarg osób korzystających ze świadczeń członka i uznanie skargi za zasadną sąd niezależnie od orzeczonej kary może zlecić naprawienie wyrządzonej szkody materialnej.

§43
1. Wykluczenie członka z cechu może nastąpić jedynie z poważnej przyczyny w przypadku gdy z jego winy dalsze członkostwo sprzeczne jest z postanowieniami statutu cechu lub zasadami współżycia społecznego. Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu członka cechu, sąd zasięga obligatoryjnie opinii radcy prawnego.
2. Za ważną przyczynę wykluczenia należy uznać w szczególności:
1) Popełnienie przestępstwa w celu uzyskania korzyści materialnych lub z innych niskich pobudek, jeżeli przestępstwo zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu
2) Umyślne działanie na szkodę cechu
3) Uporczywe niewykonywanie podstawowych obowiązków członkowskich
4) Naruszanie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła

§44
1. Od orzeczenia sądu cechowego służy odwołanie odo rzemieślniczego sądu odwoławczego, działającego w organizacji, której cech jest członkiem, w ciągu 1 miesiąca od doręczenia orzeczenia
2. Orzeczenia rzemieślniczego sądu odwoławczego są ostateczne

§45
Wykonywanie prawomocnych orzeczeń sądu należy do zarządu cechu.


§46
Szczegółowe postępowanie dyscyplinarne określa regulamin uchwalony przez walne zgromadzenie.

V. SEKCJE TERENOWE I ZAWODOWE

§47
1. Członkowie cechu wykonujący rzemiosło na terenie jednego lub kilku sąsiednich miast i gmin mogą tworzyć sekcje terenowe.
2. Członkowie cechu wykonujący jednakowe lub pokrewne rzemiosła mogą tworzyć sekcje zawodowe.
3. W cechu mogą działać sekcje zawodowe i terenowe. Delegatów na walne zgromadzenie wybierają sekcje wskazane w §25.
4. Powoływanie sekcji należy do właściwości zarządu.
5. Pierwsze zebranie sekcji zwołuje zarząd cechu. Zebranie wybiera przewodniczącego sekcji i jego zastępcę. Zakres zadań przewodniczącego sekcji określa zarząd cechu. Przewodniczący sekcji może na zaproszenie starszego cechu uczestniczyć w posiedzeniu zarządu cechu z głosem doradczym.
6. Do zadań sekcji należy:
1) Oddziaływanie na rzemieślników w kierunku zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań społeczno gospodarczych rzemiosła,
2) Prowadzenia działalności mającej na celu podnoszenie etyki zawodowej rzemiosła
3) Wnioskowanie w sprawach rozwoju rzemiosła danego regionu lub zawodów
4) Otaczanie opieką uczniów pobierających naukę zawodu oraz udzielanie pomocy rzemieślnikom prowadzącym nowe zakłady rzemieślnicze
5) Aktywizowanie rzemieślników do udziału w czynach społecznych.
7. Ewentualne wydatki sekcji pokrywane są w ramach planu finansowego cechu.
8. Sekcje nie mają uprawnień do występowania na zewnątrz, a opinie swe i postulaty przedstawiają zarządowi cechu.

VI. KOMISJE ZARZĄDU CECHU

§48
1. Dla wykonania zadań cechu, zwłaszcza w zakresie szerzenia zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła oraz właściwego rozpatrywania skarg na działalność zrzeszonych członków, zarząd cechu może powoływać komisje kontroli społecznej oraz komisję ds. skarg i wniosków oraz inne.
2. Komisje mają charakter doradczy i opiniujący, a wnioski ze swych czynności przedstawiają zarządowi.
3. Kadencja komisji jest równa kadencji zarządu.

§49
1. W skład komisji powoływani są członkowie odznaczający się wysokim poziomem etyki zawodowej i kwalifikacji zawodowych.
2. Komisje mogą korzystać, za zgodą zarządu, z opinii rzeczoznawców.

§50
1. Do zadań komisji kontroli społecznej należy badanie i analizowanie działalności zakładów rzemieślniczych w zakresie przestrzegania zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.
2. W toku kontroli komisja powinna zwracać uwagę rzemieślnikowi na stwierdzone uchybienia oraz omawiać z nimi i wyjaśniać zasady prawidłowego prowadzenia zakładu.

§51
Do zadań komisji ds. skarg i wniosków należy badanie i analizowanie skarg na działalność zrzeszonych członków oraz rozpatrywanie wniosków zmierzających do usprawnienia działalności cechu.

§52
Tryb pracy i szczegółowe zadania komisji określa zarząd cechu.

VII. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

§53
1. Środki finansowe cechu stanowią składki członkowskie, opłatę za świadczenia cechu, dobrowolne świadczenia rzemieślników oraz inne wpływy.
2. Gospodarka finansowa cechu prowadzona jest w oparciu o plany finansowe uchwalane przez walne zgromadzenie cechu. Zasadą gospodarki finansowej jest samowystarczalność cechu.
3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej cechu oraz zasady wynagradzania zatrudnionych w cechu pracowników uchwala walne zgromadzenie kierując się wskazówkami merytorycznymi Związku Rzemiosła Polskiego.
Cech uczestniczy w kosztach działalności samorządowo- organizacyjnej izby rzemieślniczej i Związku Rzemiosła Polskiego oraz w finansowaniu funduszów scentralizowanych przeznaczonych na cele rozwoju rzemiosła, potrzeby oświatowe, społeczno wychowawcze i socjalne ogółu rzemiosła na zasadach określonych przez Związek Rzemiosła Polskiego.

VIII. BIURO CECHU
§55
1. Kierownik biura cechu kieruje pracą biura, przygotowuje materiały na posiedzenia organów cechu oraz czuwa nad wykonaniem uchwał organów cechu.
2. Kierownik biura cechu jest odpowiedzialny za przestrzeganie w działalności cechu obowiązujących przepisów.
3. W przypadku, gdy wykonanie uchwał lub decyzji organów cechu mogłoby spowodować naruszenie prawa, kierownik biura cechu powinien wystąpić do organu, który uchwałę lub decyzję podjął o jej zmianę lub uchylenie.
4. Kierownik biura cechu bierze udział w obradach walnego zgromadzenia oraz w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.
5. Kierownik biura odpowiada za pracę biura przed zarządem cechu.

§56
1. Kierownikiem biura cechu może zostać osoba posiadająca co najmniej średnie wykształcenie oraz 3- letnią praktykę w organizacjach rzemiosła.
2. W uzasadnionych przypadkach zarząd cechu może zwolnić kandydata na kierownika biura cechu od warunku posiadania 3 letniej praktyki w organizacjach rzemiosła.

§57
Kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy jest kierownik biura cechu.

IX. REPREZENTACJA CECHU
§58
Cech reprezentowany jest na zewnątrz przez Starszego Cechu lub Podstarszego Cechu, lub osoby przez niego upoważnionej.


§59
1. Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków składają starszy lub podstarszy cechu łącznie z kierownikiem biura, a w okresie jego nieobecności łącznie z upoważnionym przez kierownika biura pracownikiem biura cechu.
2. Zarząd cechu może udzielić kierownikowi biura cechu pełnomocnictwa do dokonywania określonych czynności prawnych, związanych z kierowaniem bieżącą działalnością cechu lub jego zakładem, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

X. POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

§60
1. Od decyzji zarządu wydanych w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa, zainteresowany może umieścić odwołanie do walnego zgromadzenia.
2. Termin wniesienia odwołania wynosi 14 dni, licząc od daty doręczenia zainteresowanemu decyzji wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o trybie i terminie odwołania.
3. Walne zgromadzenie rozpatruje odwołanie na najbliższym zgromadzeniu, lecz nie później niż w ciągu roku od daty otrzymania ich przez cech.
4. Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza sześciu miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.
5. Cech obowiązany jest doręczyć odwołującemu odpis uchwały organu odwoławczego wraz z jej uzasadnieniem, w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.

XI. LIKWIDACJA CECHU

§61
 Cech przechodzi w stan likwidacji na podstawie uchwały walnego zgromadzenia, powziętej większością głosów.


Statut uchwalony w dniu 27.06.1989r. Uchwałą Nr.4
Walnego Zgromadzenia członków Cechu Rzemiosł Różnych w Zakopanem,
ZAREJESTROWANY W SADZIE REJONOWYM W NOWYM SĄCZU 6.11.1989r.
Tekst jednolity z późn. zmianami wpis do KRS nr 0000040519

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Bartłomiej Jach
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-14 15:01:03
Opublikował: Bartłomiej Jach
Data publikacji: 2011-02-14 15:01:03
Odsłon: 1914
Dziennik zmian

Organy Cechu

Organy Cechu:
 

1.       Walne Zgromadzenie Członków

2.       Zarząd

3.       Komisja Rewizyjna

4.       Sąd Cechowy
 

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Cechu uprawnionym do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach rzemiosła na terenie działania Cechu.
 

W Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczą rzemieślnicy członkowie Cechu.

Zarząd w okresie między Walnym Zgromadzeniem Członków jest najwyższym organem Cechu i realizuje funkcje wykonawcze w sprawach określonych do jego kompetencji w Statucie i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.

Skład Zarządu:
Franciszek Kaletka – Starszy Cechu
Kazimierz Dudzik – Podstarszy Cechu
Kazimierz Chyc – Podstarszy Cechu
Maciej Rzankowski – Sekretarz
Andrzej Król – Skarbnik
Bogdan Głowacki – Członek
Edward Chyc - Magdzin – Członek
Andrzej Lassak – Z-ca Członka
Michał Kassowski – Z-ca Członka

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia Członków i orzecznictwa Sądu Cechowego.
 

Skład Komisji Rewizyjnej:
Andrzej Jarząbek 
Stanisław Topór 
Marta Tylka 
Władysław Halczak – Z-ca Członka
Elżbieta Klimowicz - Pietrzyk – Z-ca Członka

Sąd Cechowy rozpatruje sprawy dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej członków za naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.

Skład Sądu Cechowego:
Edward Staszel
Bartłomiej Chyc - Magdzin 
Józef Piech 
Piotr Majerczyk – Z-ca Członka
Gabriela Kucharzek  – Z-ca Członka

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Beata Rzepiela
Data ostatniej modyfikacji: 2021-06-09 11:28:54
Opublikował: Bartłomiej Jach
Data publikacji: 2009-06-22 20:26:20
Odsłon: 2053
Dziennik zmian

Członkowie Cechu

Członkowie Cechu:

 

Osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Bartłomiej Jach
Data ostatniej modyfikacji: 2003-08-01 13:28:45
Opublikował: Bartłomiej Jach
Data publikacji: 2003-08-01 13:28:45
Odsłon: 1707
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.