Statut Izby

Tekst jednolity


S T A T U T
Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości
w Nowym Sączu


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości zwana dalej "Izbą" jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła, małej i średniej przedsiębiorczości zrzeszającą na zasadzie dobrowolności cechy, spółdzielnie rzemieślnicze, inne jednostki organizacyjne, jeżeli ich celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego rzemiosła oraz osoby fizyczne na zasadach zawartych w niniejszym statucie.

§ 2

1. Izba nosi nazwę : Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu.
2. Siedzibą Izby jest miasto Nowy Sącz.
3. Terenem działania Izby jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności powiaty:
Nowy Sącz - grodzki, nowosądecki, gorlicki, limanowski, nowotarski i tatrzański.
§ 3

1. Izba posiada osobowość prawną.
2. Izba jest członkiem Związku Rzemiosła Polskiego na zasadzie dobrowolności.
3. Izba działa na podstawie:
1) przepisów ustawy z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle (Dz.U. z 19.08.2016r. poz.1285 z późniejszymi zmianami),
2) ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.
z 2015r. poz.584 z późn.zm.),
3) ustawy z dnia 24 lipca 2015r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych
instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2015r. poz.1240),
4) ustawy z dnia 23 maja 1991r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. z 2015r.
poz.2029),
5) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz.U. z 2016r. poz. 645),
6) ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59),
7) niniejszego Statutu.
4. Ilekroć w przepisach niniejszego statutu mówi się o rzemieślniku lub przedsiębiorcy, należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która jako przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej z zachowaniem warunków określonych w art.2 i art.7 ust.7 ustawy o rzemiośle.

§ 4

1. Podstawowym celem Izby jest pomoc w reprezentowaniu zrzeszonych organizacji, rzemieślników i przedsiębiorców wobec organów administracji publicznej, związków zawodowych pracowników oraz innych organizacji i instytucji, udzielanie swym członkom pomocy instruktażowej i doradczej, a także uczestniczenie w realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania w celu zapewnienia wykwalifikowanych kadr dla gospodarki, w tym przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych.

Do zadań Izby należy w szczególności:

1) reprezentowanie interesów członków zrzeszonych w Izbie,
2) promocja działalności gospodarczej i społeczno-zawodowej rzemiosła oraz
małej i średniej przedsiębiorczości,
3) udzielanie pomocy zrzeszonym w Izbie członkom w zakresie realizacji
zadań statutowych,
4) udzielanie członkom zrzeszonym w Izbie pomocy instruktażowej,
doradczej, szczególnie w zakresie prawnym i organizacyjnym,
5) opiniowanie i zgłaszanie uwag do projektów aktów prawnych dotyczących
rzemiosła , małej przedsiębiorczości, ubezpieczeń społecznych, podatków
oraz warunków i zasad organizowania i wykonywania działalności
gospodarczej,
6) prowadzenie działalności oświatowej dla uczniów rzemiosła - zawodu w
zakresie szkoły zawodowej i branżowej w formach szkolnych i
pozaszkolnych (kursy),
7) nadzór nad organizacją i przebiegiem procesu przygotowania zawodowego
w rzemiośle,
8) podnoszenie kwalifikacji zawodowych rzemieślników, przedsiębiorców
i ich pracowników poprzez kształcenie ustawiczne w formach
pozaszkolnych,
9) udzielanie członkom pomocy doradczej w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz organizowanie szkoleń bhp dla pracodawców i pracowników,
10) współpraca z władzami oświatowymi, szkołami, organizacjami
prowadzącymi kursy w zakresie szkolenia zawodowego i podnoszenia
kwalifikacji zawodowych w rzemiośle,
11) przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych czeladniczych i
mistrzowskich oraz sprawdzających,
12) wspieranie działań mających na celu zwiększenie eksportu wyrobów
i usług rzemieślniczych,
13) dokonywanie analiz rynku i ocen działalności produkcji i usług z
uwzględnieniem aktualnej sytuacji rynkowej i prognozy rozwoju,
14) inicjowanie oraz organizowanie i udzielanie pomocy zrzeszonym
członkom przy urządzaniu wystaw, targów, giełd, pokazów, konkursów itp.,
15) stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania
polubownego i pojednawczego,
16) powoływanie rzeczoznawców i wyznaczanie ich do wydawania opinii w
sprawach dotyczących rzemiosła,
17) rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków oraz współdziałanie w ich
załatwianiu przez organizacje rzemieślnicze,
18) rekomendowanie kandydatów na funkcje przedstawicielskie do organów
władzy ustawodawczej, samorządu terytorialnego i innych organizacji
społeczno-zawodowych,
19) podnoszenie poziomu wiedzy o Unii Europejskiej wśród członków
oraz pomoc w procesie dostosowawczym do warunków unijnych,
20) współudział w kreowaniu koncepcji rozwoju gospodarczego kraju
i gospodarek lokalnych,
21) inicjowanie i rozwijanie postępu technicznego, wynalazczości,
innowacyjności oraz oddziaływanie na poprawę jakości usług i wyrobów
rzemieślników i przedsiębiorców,
22) propagowanie działań proekologicznych wśród członków,
23) dbałość o ciągłość tradycji rzemieślniczych,
24) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów ustaw oraz uchwał
organów Związku Rzemiosła Polskiego.

2. Izba może prowadzić działalność gospodarczą z przeznaczeniem wypracowanych środków finansowych na działalność statutową.

3. Dla realizacji określonych statutowych zadań oświatowych, szkoleniowych i gospodarczych Izba może powołać własne wyodrębnione organizacyjnie placówki kształcenia ustawicznego i szkoły. Może tworzyć wspólnie z innymi osobami prawnymi i fizycznymi, krajowymi, zagranicznymi, jednostki gospodarcze przewidziane przepisami prawa oraz przystępować do organizacji już istniejących.

§ 5

1. Izba jest uprawniona do potwierdzania egzaminów kwalifikacyjnych świadectwami czeladniczymi i dyplomami mistrzowskimi oraz do opatrywania ich pieczęcią z godłem Państwa.

2. Izba jest uprawniona do potwierdzania wyników egzaminów sprawdzających zaświadczeniami o posiadanych wybranych kwalifikacjach w zakresie zawodu odpowiadającego danemu rodzajowi rzemiosła.


II. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 6

1. Członkami Izby mogą być:
1) cechy
2) spółdzielnie rzemieślnicze,
3) osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą i nienależące do cechów,
zwane dalej "przedsiębiorcami",
4) inne jednostki organizacyjne wspierające rozwój gospodarczy rzemiosła.

§ 7

1. Członkowie Izby mają prawo do:
1) korzystania z pomocy, poradnictwa, instruktażu i innych usług i świadczeń
w granicach statutowej działalności Izby,
2) udziału przez swych delegatów w wyborach do organów Izby, za wyjątkiem
członków wymienionych w § 6 pkt 4,
3) zgłaszania wniosków w sprawie działalności Izby i zrzeszonych w niej
organizacji,
4) uzyskiwania informacji o wynikach działalności Izby.

§ 8

1. Członkowie mają obowiązek:
1) stosowania się do postanowień statutu oraz uchwał organów Izby,
2) uiszczania terminowo składek na wykonanie zadań Izby.

§ 9

1. Przyjęcia w poczet członków Izby dokonuje Zarząd Izby na podstawie złożonej deklaracji na piśmie w ciągu 3 miesięcy od jej złożenia . O uchwale o przyjęciu lub odmowie przyjęcia zawiadamia się zainteresowanego w ciągu 14 dni. Organizacjom, przedsiębiorcom nie przyjętym w poczet członków Izby służy odwołanie w terminie i trybie przewidzianym w § 30 statutu.

2. Członek może wystąpić z Izby z końcem miesiąca za uprzednim 3 miesięcznym wypowiedzeniem. Wypowiedzenie powinno być dokonane na piśmie. Przedsiębiorca może wystąpić z Izby z zachowaniem okresu 1 miesięcznego wypowiedzenia.

3. W razie wypowiedzenia członkostwa wszelkie zobowiązania majątkowe w stosunku do Izby, stają się natychmiast wymagalne.

§ 10

1. Członkostwo może być rozwiązane poprzez:
1) wykreślenie, jeżeli organizacja zmieni swój przedmiot działalności w taki
sposób, że utraci charakter organizacji rzemieślniczej,
2) wykluczenie, jeżeli organizacja, przedsiębiorca nie wywiązują się z
obowiązków członkowskich określonych w statucie.

2. Uchwałę o wykreśleniu lub wykluczeniu podejmuje Zarząd Izby. Organizacjom, przedsiębiorcom wykreślonym lub wykluczonym przysługuje odwołanie w trybie przewidzianym w § 30 statutu.

3. Wykreślenie lub wykluczenie staje się skuteczne z chwilą doręczenia zainteresowanej organizacji, przedsiębiorcy zawiadomienia o wykreśleniu lub wykluczeniu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o zasadach i trybie odwołania się. Zawiadomienia dokonuje się na piśmie w ciągu 14 dni od daty decyzji.

4. Organizacja, podlega skreśleniu z rejestru Izby z dniem uprawomocnienia się postanowienia Sądu o jej wykreśleniu z Krajowego Rejestru Sądowego, a przedsiębiorca z dniem wykreślenia go z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej.


III. ORGANY IZBY
§ 11

1. Organami Izby są:
1) Zjazd Delegatów zwany dalej "Zjazdem",
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy.
2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej, bądź Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego.

3. Wybory delegatów na Zjazd określa § 13 ust. 2, 3 i 4 Statutu.

4. Zarząd stanowiony jest zgodnie z § 20 Statutu.

5. Wybory do organów, o których mowa w ust. 1 pkt. 3, 4 odbywają się w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez delegatów Zjazdu.

6. Warunkiem wyboru i odwołania członka organów wymienionych w ust. 1 pkt. 3 i 4 jest uzyskanie ponad 50% głosów delegatów uczestniczących w głosowaniu. W przypadku nie rozstrzygnięcia w pierwszym głosowaniu, rozstrzygnięcie następuje w drugim głosowaniu zwykłą większością głosów.

7. Kadencja wszystkich organów Izby trwa 4 lata.

8. Zjazd Delegatów jest władny skrócić okres trwania kadencji organu Izby.

§ 12

1. Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.

2. Członek organu Izby winny czynu lub zaniedbania, przez które Izba poniosła szkodę, odpowiada za nie osobiście.

3. Do odpowiedzialności członków organu, o których mowa w ust.2, mają zastosowanie przepisy art. 415 Kodeksu Cywilnego oraz art. 116a Ordynacji Podatkowej. Odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, lecz nie może ono przekroczyć kwoty trzymiesięcznego najniższego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody.

Z j a z d
§ 13

1. Zjazd jest najwyższym organem Izby uprawnionym do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach rzemiosła i jego organizacji na terenie działania Izby.

2. Delegatami na Zjazd są członkowie organizacji zrzeszonych w Izbie, o których mowa w § 6 pkt 1 i 2, wybrani przez walne zgromadzenia tych organizacji posiadający co najmniej 3-letni staż działalności rzemieślniczej. Wymóg posiadania stażu nie dotyczy organizacji nowo powstałych. Każda organizacja ma co najmniej trzech delegatów. Liczbę delegatów określa Zarząd - stosownie do liczby zrzeszonych organizacji oraz proporcjonalnie do liczby członków tych organizacji.

3. Przedsiębiorcy, o których mowa w § 6 pkt 3, zrzeszeni w Izbie mają prawo wyboru 1-go delegata na Zjazd na zebraniu grupy członkowskiej z zastrzeżeniem, że grupa ta liczy nie mniej jak 10-ciu rzemieślników. Liczbę delegatów określa Zarząd proporcjonalnie do liczebności grupy członkowskiej, w przypadku, gdy liczy ona ponad 30 osób.

4. Delegaci wybierani są na okres kadencji. Zachowują oni mandaty do czasu wyboru nowych delegatów na kolejny Zjazd Izby.

5. Przed upływem kadencji, mandat delegata wygasa wskutek:
śmierci, rezygnacji, ustania członkostwa w organizacjach lub odwołania przez organizację, grupę członkowską która danego delegata wybrała.
W takim przypadku organizacja, grupa członkowska wymieniona w ust.3, której wygaśnięcie mandatu dotyczy, wybiera nowego delegata na okres do końca kadencji.

6. Delegat ma tylko jeden głos i bierze udział w Zjeździe osobiście.

§ 14

1.Do właściwości Zjazdu należy:
1) ustalenie kierunków rozwoju rzemiosła i zrzeszonych organizacji na okresy
wieloletnie,
2) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Izby i podejmowanie uchwał co
do wniosków Zarządu i członków Izby w tych sprawach,
3) uchwalanie statutu i jego zmian,
4) wybieranie i odwoływanie Prezesa Zarządu - jako Prezesa Izby, Komisji
Rewizyjnej oraz Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego,
5) powoływanie komisji problemowych,
6) wybór delegatów na walne zgromadzenia organizacji, których Izba jest
członkiem,
7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Komisji Rewizyjnej,
8) zatwierdzanie sprawozdań finansowych z rocznej działalności Izby
i udzielanie absolutorium członkom Zarządu za całokształt pracy w
minionym roku,
9) zatwierdzanie planów finansowych działalności Izby na rok kolejny,
10) rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Zarządu,
11) podejmowanie uchwał w sprawie akceptacji składu Zarządu oraz
stwierdzających otrzymanie lub wygaśnięcie desygnacji członka Zarządu
Izby,
12) uchwalanie zasad gospodarki finansowej Izby oraz zasad wynagradzania
pracowników Biura Izby,
13) ustalanie wysokości składek na Fundusz Organizacyjno-Samorządowy na
wykonywanie zadań Izby,
14) podejmowanie uchwał w sprawach zbycia lub nabycia nieruchomości,
15) podejmowanie uchwał w sprawach likwidacji Izby,
16) uchwalanie regulaminu obrad Zjazdu,
17) nadawanie godności honorowych.

§ 15

1. W obradach Zjazdu uczestniczą członkowie organów statutowych Izby.

2. W obradach Zjazdu uczestniczyć mogą inne zaproszone osoby.

3. Osoby nie będące delegatami biorą udział w Zjeździe z głosem doradczym.

§ 16

1. Zjazd sprawozdawczo-wyborczy zwoływany jest przez Zarząd raz na 4 lata. Termin zwołania Zjazdu ustala Zarząd co najmniej na 3 miesiące przed upływem 4-letniego okresu kadencji.

2. Zjazd sprawozdawczy jest zwoływany corocznie, a termin Zjazdu ustala Zarząd co najmniej na 2 miesiące przed jego odbyciem.

3. Nadzwyczajny Zjazd zwołany może być z ważnych powodów przez Zarząd w każdym czasie. Zarząd zobowiązany jest zwołać nadzwyczajny Zjazd także na wniosek:
- ponad połowy zrzeszonych w Izbie członków wymienionych w §6 pkt.1 i 2,
- ponad połowy delegatów na Zjazd,
- Komisji Rewizyjnej Izby.
Wnioskujący zobowiązany jest podać sprawy mające być przedmiotem obrad Zjazdu. Zarząd obowiązany jest zwołać Zjazd nadzwyczajny w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania wniosku.

4. O czasie, miejscu, godzinie I-go i II-go terminu (po upływie 30 minut) oraz porządku obrad Zjazdu, Zarząd powinien pisemnie powiadomić zrzeszonych członków co najmniej na 6 tygodni przed terminem Zjazdu.

5. O czasie, miejscu i porządku obrad Zjazdu, Zarząd zawiadamia delegatów oraz inne osoby uprawnione do udziału w Zjeździe co najmniej na 14 dni przed terminem Zjazdu.

§ 17

Obrady Zjazdu otwiera Prezes Izby lub jego zastępca i przeprowadza wybór spośród delegatów przewodniczącego Zjazdu, zastępcę i sekretarza, którzy stanowią Prezydium Zjazdu.

§ 18

1. Zjazd jest zdolny do podejmowania uchwał w obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do udziału w Zjeździe w I terminie. W przypadku braku wymaganej ilości delegatów do podjęcia uchwał w I terminie, Zjazd odbywa się w II terminie, a podjęcie uchwał następuje bez względu na ilość delegatów obecnych na Zjeździe.

2. Uchwały na Zjeździe mogą być podejmowane w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom i delegatom w terminie i sposób określony w § 16 Statutu. Uzupełnienie porządku obrad może nastąpić przez Zjazd większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania, uczestniczących w Zjeździe.

3. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością oddanych głosów, jeżeli statut lub regulamin Zjazdu nie stanowią inaczej.

4. Szczegółowe zasady i tryb obrad Zjazdu określa regulamin uchwalony przez Zjazd.

5. Z obrad Zjazdu sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz Zjazdu. Protokół przechowuje Biuro Izby.

Z a r z ą d
§ 19

1. Zarząd w okresie między zjazdami jest najwyższym organem Izby i wykonuje funkcje uchwałodawcze w sprawach określonych w statucie do jego kompetencji.

2. Zarząd pełni funkcję osoby prowadzącej dla szkół Izby.

3. Zarząd organizuje wykonanie zadań Izby poprzez podejmowanie wszelkich decyzji i czynności nie zastrzeżonych w ustawie i statucie do wyłącznej właściwości innych organów Izby oraz sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Izby, a mianowicie:
1) zatwierdza regulamin pracy Zarządu,
2) dokonuje okresowych ocen wykonania zadań statutowych Izby,
3) bada okresowo dokumenty finansowe,
4) przyjmuje, skreśla oraz wyklucza członków Izby,
5) przeprowadza kontrolę nad sposobem załatwiania uchwał i wniosków
organów Izby, jak również spraw wniesionych przez organizacje zrzeszone
ich członków oraz przedsiębiorców zrzeszonych w Izbie,
6) proponuje roczne plany finansowe działalności Izby oraz wysokość składek
na Fundusz Organizacyjno-Samorządowy na wykonanie zadań Izby,
7) przeprowadza postępowanie dyscyplinarne wobec członków Zarządu
z wyjątkiem Prezesa Izby,
8) zatwierdza strukturę organizacyjną Biura Izby,
9) ustala stawki wynagrodzeń dyrektora i pracowników Biura Izby,
10) przyznaje nagrody dyrektorowi i pracownikom Biura Izby,
11) zatrudnia dyrektorów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkół
Izby na umowę o pracę względnie umowy cywilno-prawne,
12) ustala stawki wynagrodzeń dyrektorom, nauczycielom i pracownikom
niepedagogicznym szkół Izby,
13) zatwierdza roczne arkusze organizacyjne szkół Izby,
14) desygnuje przedstawicieli Izby do komisji działających przy ZRP,
15) powołuje komisje egzaminacyjne i ustala zasady zwolnień z opłat za
egzaminy oraz corocznie wskazuje wysokość wynagrodzenia członkom
komisji egzaminacyjnych,
16) powołuje komisje branżowe i inne komisje oraz uchwala dla nich
regulaminy pracy,
17) przyznaje odznaczenia za zasługi dla Izby oraz wnioskuje o przyznanie
odznaczeń państwowych i resortowych dla rzemieślników i organizacji
rzemieślniczych,
18) ustala porządek obrad Zjazdów Delegatów Izby oraz liczbę delegatów na
Zjazd Izby,
19) ustala wysokość diet dla członków Zarządu i ryczałtu pieniężnego dla
Prezesa Zarządu Izby.
20) podejmuje uchwały stwierdzające wygaśnięcie desygnacji członka
Zarządu,
21) składa Zjazdowi sprawozdania ze swej działalności,
22) przyjmuje sprawozdania finansowe z działalności statutowej Izby.

4. Zarząd może w każdym czasie żądać od Biura Izby sprawozdań, informacji i wyjaśnień w zakresie całokształtu działalności Izby.

5. Zarząd może w każdym czasie żądać od dyrektorów szkół sprawozdań i informacji w zakresie całokształtu działalności szkół Izby.

6. W posiedzeniach Zarządu może uczestniczyć dyrektor Biura Izby z głosem doradczym.


§ 20

1. Zarząd składa się z członków rzemieślników i przedsiębiorców:
1) Prezesa Zarządu jako Prezesa Izby wybranego przez Zjazd w głosowaniu tajnym z nieograniczonej ilości zgłoszonych kandydatów spośród delegatów Zjazdu, pod warunkiem uzyskania ponad 50% głosów delegatów uczestniczących w głosowaniu,
2) członków Zarządu po dwóch przedstawicieli spośród delegatów Zjazdu
desygnowanych przez członków Izby, o których mowa w § 6 pkt 1 i 2 oraz
jednego przedstawiciela - delegata przedsiębiorców desygnowanego przez
grupę członkowską, o której mowa w § 13 ust.3.

2. Zarząd spośród swych członków na pierwszym posiedzeniu wybiera nie więcej jak pięciu zastępców Prezesa.

3. W przypadku utraty mandatu przez Prezesa Zarządu funkcję tę pełni do najbliższego Zjazdu jeden z zastępców Prezesa Zarządu wybrany przez Zarząd.

4. W przypadku wygaśnięcia desygnacji członka Zarządu funkcję tę pełni delegat desygnowany przez członka Izby, a w przypadku członka Zarządu przedsiębiorcy zrzeszonego w Izbie przez grupę członkowską.

5. Nowy członek przyjęty do Izby, za wyjątkiem przedsiębiorców, o których mowa w § 6 pkt 3, ma prawo desygnowania do Zarządu jednego przedstawiciela, który pełni funkcję członka aż do najbliższego Zjazdu.

6. Desygnacja członka Zarządu wygasa w przypadku:
1) złożenia rezygnacji,
2) utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,
3) wygaśnięcia lub utraty członkostwa w organizacji której jest
przedstawicielem lub Izbie jeśli był przedsiębiorcą zrzeszonym w Izbie,
4) utraty członkostwa w Izbie przez organizację, której jest przedstawicielem.

7. Członek Zarządu może być odwołany przez organizację, grupę członkowską, którą reprezentuje, jeżeli nie wywiązuje się ze swoich obowiązków lub pozbawiony został prawa wybieralności do organów cechu bądź Izby prawomocnym orzeczeniem sądu cechowego lub Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego.

§ 21

1. Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
2. Zarząd działa kolegialnie.
3. Na zewnątrz Izbę reprezentuje Prezes Zarządu jako Prezes Izby lub osoby przez niego upoważnione.
4. Tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 22

1.Całokształt spraw związanych z realizacją zadań statutowych Izby prowadzi
Biuro Izby.
2.Bieżącą działalnością Biura Izby kieruje dyrektor Biura Izby zatrudniony
przez Zarząd.
3.Funkcję pracodawcy dla pracowników zatrudnionych w Biurze Izby w
rozumieniu Kodeksu Pracy pełni dyrektor Biura Izby.

§ 23

1.Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności jego zastępca. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, lecz co najmniej raz na dwa miesiące.

2.Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność przy ich podejmowaniu co najmniej połowy statutowej liczby jego członków. W razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego posiedzenia.

§ 24

1. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Izby składają dwaj członkowie Zarządu lub członek Zarządu i pełnomocnik. Przynajmniej jedną z tych osób powinien być Prezes Zarządu lub zastępca Prezesa Zarządu.
2. Zarząd może ustanowić pełnomocników do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych, określając jednocześnie zakres ich uprawnień i obowiązków.
§ 25

1. Zjazd udziela członkom Zarządu absolutorium za całokształt działalności rocznej w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

2. Nie udzielenie absolutorium, o którym mowa w ust.1 jest równoznaczne z odwołaniem członka ze składu Zarządu.

§ 26

Między posiedzeniami Zarządu bezpośrednią działalnością Izby kieruje Prezes Zarządu Izby.

K o m i s j a R e w i z y j n a

§ 27

1. Komisja Rewizyjna składa się z 5-ciu członków wybieranych przez Zjazd z grona delegatów. Komisja na swym pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza Komisji.

2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności Izby, a w szczególności:
a) badanie dokumentów finansowych, w tym badanie rocznych sprawozdań
finansowych,
b) kontrolowanie kasy i zabezpieczenia majątku Izby,
c) kontrolowanie zgodności spisu z natury składników majątkowych Izby ze
stanem faktycznym,
d) udział w komisyjnym niszczeniu anulowanych druków dokumentów
potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
2) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Izbę wniosków
organizacji rzemieślniczych, rzemieślników i przedsiębiorców.

3. Komisja składa sprawozdanie ze swej działalności Zjazdowi oraz występuje z wnioskiem w sprawie absolutorium dla członków Zarządu.

4. Komisja rozpatruje w postępowaniu wewnątrzorganizacyjnym odwołania od uchwał Zarządu oraz podejmuje decyzje o utrzymaniu tych uchwał w mocy lub ich uchyleniu.

5. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeby lecz co najmniej dwa razy w roku, przed Zjazdem Izby i zakończeniem roku kalendarzowego.

6. Szczegółowy zakres, tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin.

7. Mandaty członków Komisji Rewizyjnej wygasają wraz z upływem kadencji Komisji.

8. Członek Komisji Rewizyjnej traci mandat również w przypadku:
1) złożenia rezygnacji,
2) utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,
3) wygaśnięcia lub utraty członkostwa w organizacji rzemiosła lub przez tę
organizację, a także utratę członkostwa w Izbie, jeśli był przedsiębiorcą w
niej zrzeszonym.

O d w o ł a w c z y S ą d R z e m i e ś l n i c z y

§ 28

1. Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy składa się z 3-ch członków wybranych przez Zjazd z grona delegatów.

2. Sąd na swym pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego i sekretarza.

3. Sąd składa roczne sprawozdania ze swej działalności Zjazdowi.

4. Szczegółowy zakres, tryb i zasady działania Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego określa Regulamin Sądu uchwalony przez Zarząd Związku Rzemiosła Polskiego.

5. Mandaty członków Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego wygasają wraz z upływem kadencji Sądu.

6. Członek Sądu traci mandat również w przypadku:
1) złożenia rezygnacji,
2) utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,
3) wygaśnięcia lub utraty członkostwa w organizacji rzemiosła lub przez tę
organizację, a także utratę członkostwa w Izbie, jeśli był przedsiębiorcą w
niej zrzeszonym.


IV. POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

§ 29

1. Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy rozpatruje odwołania od orzeczeń i postanowień sądów cechowych. Od orzeczenia lub postanowienia Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego nie przysługują środki odwoławcze.

2. Sąd może zmienić, uchylić lub utrzymać w mocy orzeczenia lub postanowienia sądu cechowego.

3. W postępowaniu Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego stosuje się zasady etyki zawodowej i tryb odpowiedzialności dyscyplinarnej, określone przez Kongres Rzemiosła Polskiego.

§ 30

1. Od uchwał Zarządu organizacjom rzemieślniczym, rzemieślnikom i przedsiębiorcom których uchwała dotyczy, służy odwołanie do Komisji Rewizyjnej, a od uchwały Komisji Rewizyjnej do Zjazdu, wniesione za pośrednictwem organu, który podjął uchwałę.

2. Termin odwołania od uchwał wynosi 4 tygodnie od otrzymania zawiadomienia o uchwale.
Zawiadomienie o uchwale winno zawierać jej uzasadnienie, jeżeli uchwała tego wymaga oraz pouczenie o prawie odwołania się w przewidzianym statutem terminie.

3. Komisja Rewizyjna rozpatruje odwołania na najbliższym posiedzeniu. Odwołanie od uchwały Komisji Rewizyjnej winno być rozpatrzone przez najbliższy Zjazd, jeżeli wpłynęło co najmniej 4 tygodnie przed terminem Zjazdu.

4. Odwołanie od uchwały organu samorządowego wstrzymuje decyzję wykonania do czasu rozpatrzenia odwołania, jeżeli odwołujący zawiadomi organ samorządowy, który podjął uchwałę o wniesieniu odwołania.

5. Izba zobowiązana jest doręczyć odwołującemu się odpis uchwały organu odwoławczego wraz z jej uzasadnieniem w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.

V. GOSPODARKA FINANSOWA

§ 31

Wszystkie przychody uzyskiwane przez Izbę przeznaczone są na działalność statutową Izby.
§ 32

Gospodarka finansowa Izby prowadzona jest w oparciu o plany finansowe uchwalone przez Zjazd Izby, zgodnie z zasadami określonymi przez Zjazd.

VI. ZMIANA STATUTU
§ 33

Zmiany statutu Izby mogą być dokonywane mocą uchwały Zjazdu, podjętej większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania delegatów uczestniczących w Zjeździe.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34

O zniesieniu Izby oraz o przeznaczeniu jej majątku decyduje Zjazd większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania delegatów uczestniczących w Zjeździe.


Przewodniczący Zjazdu

Tadeusz Kliś

Tekst jednolity po zmianach uchwalonych na XXIII Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym Delegatów Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu Uchwałą Nr 7 z dnia 05 czerwca 2017r.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Bartłomiej Jach
Data ostatniej modyfikacji: 2017-06-16 18:37:32
Opublikował: Bartłomiej Jach
Data publikacji: 2011-02-10 15:21:33
Odsłon: 4599
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.