Statut Cechu

Statut Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Cech jako dobrowolny związek pracodawców rzemieślników i przedsiębiorców jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła i małej przedsiębiorczości.
2. Cech posiada osobowość prawną.
3. Cech działa na podstawie ustawy o rzemiośle z dnia 22.03.1989r. (Dz.U. nr 17, póz.92, z późn. zmianami) oraz ustawy o organizacjach pracodawców z dnia 23.05.1991r.( DZ.U nr 55 póz. 235, z poźn. zmianami ) zwane dalej ustawą oraz niniejszego Statutu.
§ 2
Cech prowadzi działalność na terenie kraju, a w szczególności Miasta Nowy Sącz i powiatu nowosądeckiego - w zakresie wszystkich rzemiosł i rodzajów działalności gospodarczej (różnych branż).
§ 3
1. Cech nosi nazwę: Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu.
2. Siedzibą Cechu jest: Miasto Nowy Sącz - Rynek 11.
§ 4
1. Cech jest członkiem Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu.
2. Cech jest członkiem Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu jako federacji związku pracodawców.
3. Cech na zasadzie dobrowolnej przynależności może być członkiem innych organizacji stowarzyszeń itp.
II. ZADANIA CECHU
§ 5
1. Zadaniem Cechu jest reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec organów władzy i administracji publicznej szczebla gminnego i powiatowego oraz związków zawodowych, utrwalanie więzi środowiskowych poprzez prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno organizacyjnej, oświatowej i kulturalnej, propagowanie postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej.
2. Zadania określone w ust.1 Cech może realizować poprzez:
1) Udzielanie swoim członkom porad, instruktażu oraz informacji w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu i prowadzeniem działalności gospodarczej.
2) Przedstawianie organom administracji państwowej i samorządu terytorialnego postulatów i wniosków dotyczących spraw członków Cechu, a także interweniowanie u tych organów w przypadkach naruszenia prawa lub uzasadnionego interesu społecznego.
3) Udzielanie na zewnątrz informacji o usługach i rodzajach działalności produkcyjnej członków Cechu, inicjowanie w tym kierunku wystaw, konkursów, a także propagowanie wśród członków myśli i postępu technicznego.
4) Wynajem i dzierżawa lokali, gruntów i inne.
5) Pomoc instruktażowo szkoleniową dla członków Cechu w zakresie bhp, prawa pracy i wymogów sanitarno epidemiologicznych, przepisów Unii Europejskiej itp.
6) Delegowanie przedstawicieli Cechu do organów kolegialnych, w których udział tych przedstawicieli jest przewidziany przez przepisy szczegółowe, w tym do Powiatowej Rady Zatrudnienia, a także do innych gremiów i organizacji.
7) Prowadzenie biura rachunkowego, doradztwa podatkowego lub innego. Pomoc przy sporządzaniu dokumentów podatkowych, ubezpieczeniowych i innych.
8) Rozpatrywanie skarg na działalność członków Cechu.
9) Dokonywanie na wniosek osoby zainteresowanej fachowej oceny pracy wykonanej przez członka Cechu i wydawanie w tym przedmiocie opinii.
10) Organizowanie pomocy w zakresie dokształcania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków Cechu i zatrudnionych przez nich pracowników.
11) Współpracę z władzami oświatowymi i szkolnymi w przedmiocie dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych rzemiosła.
12) Zakładanie i prowadzenie własnych szkół i placówek oświatowych umożliwiających szkolonej młodzieży uzyskanie jak najwyższego wykształcenia zawodowego i ogólnego.
13) Wykonywanie -  na podstawie upoważnienia Izby Rzemieślniczej w której Cech jest zrzeszony zadań z zakresu nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych zatrudnionych przez członków Cechu.
14) Organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej, oświatowej i rekreacyjnej dla członków Cechu i ich rodzin oraz pracowników a także dla pracowników Cechu i ich rodzin.
15) Organizowanie i finansowanie obchodów świąt rzemieślniczych i innych, uroczystości związanych z kultem religijnym, tradycjami rzemieślniczymi i innymi.
16) Wykonywanie innych zadań zleconych lub wynikających z zaistniałych potrzeb.
17) Uczestnictwo i wspomaganie akcji organizowanych przez inne instytucje związanych ze statutową działalnością Cechu.
3. Cech swoje zadania statutowe, określone w ust. 1 i 2 realizować może poprzez prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie innych przedsięwzięć organizacyjnych zgodnych z przepisami prawa.
III. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA CECHU
§ 6
Członkami Cechu na zasadzie dobrowolności mogą być rzemieślnicy i przedsiębiorcy  prowadzący działalność w zakresie wszystkich rzemiosł i rodzajów działalności gospodarczej na terenie i zakresie działania określonym w § 2 Statutu, a także w czasie określonym inne osoby fizyczne lub spółki osób fizycznych nie spełniające warunków w zakresie kwalifikacji i zatrudnienia określonych w ustawie o rzemiośle.
§ 7
1. Warunkiem przyjęcia na członka Cechu jest złożenie deklaracji.
Deklaracja powinna być złożona pod nieważnością w formie pisemnej. Deklaracja powinna być podpisana przez zainteresowanego, zawierać jego imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz oświadczenie dotyczące gotowości uiszczania składek członkostwa.
2. Organem uprawnionym do przyjmowania członków jest  Zarząd.
3. Uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji.
§ 8
1. O decyzji przyjęcia lub odmowy przyjęcia na członka Cechu zawiadamia się pisemnie zainteresowanego w ciągu 2 tygodni od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie.
2. Od odmownej decyzji Zarządu zainteresowanemu służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia na najbliższym Zgromadzeniu, nie później niż w ciągu roku od daty jego złożenia.
§ 9
1. Członkowie mają prawo:
1) Korzystania z pomocy i świadczeń Cechu w zakresie określonym w § 5 Statutu.
2) Wybierania i wybieralności do organów Cechu.
3) Zgłaszania wniosków zmierzających do usprawnienia pracy Cechu.
4) Wnoszenia odwołań od uchwał Zarządu Cechu - dotyczących praw członka - do Walnego Zgromadzenia.
5) Obecności na obradach organów Cechu przy rozpatrywaniu odwołań stawianych im zarzutów i skarg oraz do udzielania wyjaśnień.
6) Wglądu w protokoły Walnych Zgromadzeń i roczne sprawozdania Zarządu Cechu, protokoły i pisma pokontrolne oraz sprawozdania z wykonania zaleceń.
7) Uzyskiwania od organów Cechu na Walnych Zgromadzeniach, zebraniach sekcji cechowych lub innych formach informacji o działalności Cechu, jego wynikach oraz zamierzeniach.
2. Nie ma prawa wybieralności członek Cechu, który:
1) Został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem Sądu.
2) Został pozbawiony prawa wybieralności prawomocnym orzeczeniem Sądu Cechowego.
3) Zalega z wpłaceniem składki cechowej powyżej 3 miesięcy mimo wezwania, o którym mowa w § 25 ust. 3 Statutu.
§ 10
Członkowie Cechu obowiązani są :
1. Przestrzegać prawo, zasady etyki zawodowej i godności zawodowej oraz zasady współżycia społecznego.
2. Stosować się do przepisów Statutu oraz uchwał organów organizacji rzemieślniczych.
3. Regularnie wpłacać składki cechowe w obowiązującej wysokości.
4. Poddawać kontroli działalność swego zakładu w zakresie przestrzegania zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.
5. Podnosić jakość usług oraz kulturę obsługi klientów.
6. Rzetelnie, sumiennie i terminowo wykonywać zlecone przez klientów prace a w razie reklamacji w ten sposób rozpatrywać je i załatwiać.
§ 11
Członek Cechu jest zobowiązany w ciągu 30 dni zawiadomić Cech o zaniechaniu wykonywania rzemiosła lub o przeniesieniu siedziby zakładu rzemieślniczego poza teren działalności Cechu.
§ 12
Członkostwo Cechu ustaje na skutek:
1. Wystąpienia.
2. Wykreślenia.
3. Wykluczenia.
§ 13
Członek Cechu może wystąpić z niego za wypowiedzeniem. Wypowiedzenie powinno być dokonane pod nieważnością w formie pisemnej.

§ 14
1. Wykreślenie członka z Cechu następuje w przypadku utraty przez niego statutowych uprawnień do zrzeszania się w Cechu.
2. Wykreślenie członka z Cechu może nastąpić również w przypadku nie przestrzegania przepisów organizacyjnych (uchwał Zarządu) oraz zalegania z wpłacaniem składki cechowej za okres 6 - ciu miesięcy mimo wezwania do zapłaty.
3. Wykluczenie członka Cechu następuje na mocy uchwały Zarządu w wypadku:
1) Nieprzestrzegania zasad etyki zawodowej i rzetelnego prowadzenia działalności gospodarczej.
2) Stwierdzenia istotnych uchybień w wykonywaniu obowiązków związanych z przygotowaniem zawodowym pracowników młodocianych.
3) Orzeczenia Sądu Cechowego.
§ 15
Uchwałę o wykreśleniu i wykluczeniu członka podejmuje Zarząd.

§ 16
1. O wykreśleniu członka Cech jest obowiązany powiadomić zainteresowanego listem poleconym w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji oraz podać uzasadnienie wraz z pouczeniem o możliwości odwołania się.
2. Uchwała w sprawach określonych w ust.1 staje się skuteczna z datą doręczenia zainteresowanemu zawiadomienia o wykreśleniu wraz z uzasadnieniem. Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.
3. Członkowi wykreślonemu przysługuje prawo odwołania się w sposób i terminie określonym w § 60 Statutu.
4. Członek wykreślony ma prawo być na Walnym Zgromadzeniu w czasie rozpatrywania jego odwołania i popierać je oraz składać wyjaśnienia.
5. O terminie Walnego Zgromadzenia, na którym ma być rozpatrzona sprawa odwołującego się, powinien on być zawiadomiony przez Zarząd pod wskazanym adresem, w odwołaniu, w sposób określony w § 25 ust.1 Statutu.
6. W przypadku uwzględnienia przez Walne Zgromadzenie odwołania od uchwały Zarządu w sprawie wykreślenia - zainteresowany zachowuje ciągłość członkostwa Cechu.
§ 17
1. Wysokość składki cechowej ustala Walne Zgromadzenie uwzględniając finansowanie działalności organizacyjno - samorządowej Cechu i inne jego wydatki oraz wydatki na działalność statutową właściwej Izby Rzemieślniczej i Związku Rzemiosła Polskiego. O wysokości składki cechowej, Cech zawiadamia członków ze wskazaniem podstawy obliczenia składki oraz terminów jej płatności.
2.  Zarząd Cechu może w uzasadnionych przypadkach zwolnić członka od obowiązku  płacenia składek w całości lub w części, na czas określony, a także umorzyć składki zaległe.
3. Nieuregulowane w ciągu trzech miesięcy składki mogą być ściągnięte w trybie postępowania sądowego.
§ 18
1. Uchwałą Walnego Zgromadzenia można nadać godność:
1) Honorowego Starszego lub Honorowego Członka Cechu osobom, które położyły szczególne zasługi dla Cechu lub rozwoju rzemiosła.
2) Honorowego Członka Cechu osobom, które przez ostatnie 10 lat były członkami Cechu lub pracownikami i z powodu przejścia na emeryturę lub rentę zaprzestały prowadzenia działalności rzemieślniczej lub pracy.
2. Osoby posiadające tytuły honorowe mają prawo brać udział w Walnych Zgromadzeniach z głosem doradczym oraz korzystać ze świadczeń socjalnych i kulturalnych Cechu w zakresie przysługującym członkom.
IV. ORGANY CECHU
§ 19
1. Organami Cechu są:
A. Walne Zgromadzenie.
B. Zarząd.
C. Komisja Rewizyjna.
D. Sąd Cechowy.
2. Członek Cechu może być wybrany tylko do jednego z organów wymienionych w ust.1 lit. B, C i D.
3. Osoba pełniąca funkcję w organach statutowych ma obowiązek przy pełnieniu tej funkcji przestrzegać przepisów prawa, Statutu i uchwał organów statutowych organizacji rzemieślniczych, postępować sumiennie i uczciwie, zgodnie z zasadami współżycia społecznego i interesem reprezentowanego środowiska.
4. Wybory Starszego Cechu oraz do organów, o których mowa w ust.1 dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym.
5. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia przez organ Cechu uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.
6. Za udział w posiedzeniach organów Cechu, z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia, członkowie otrzymują diety i zwrot kosztów podróży wg zasad ustalonych przez Zarząd Cechu.
7. W skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego nie mogą wchodzić osoby pozostające w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa. W skład wymienionych organów nie powinny wchodzić osoby pozostające w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa również z Dyrektorem Biura Cechu.
8. Członek Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego - winny czynu lub zaniedbania, przez które Cech poniósł szkodę, odpowiada za nią osobiście. Do odpowiedzialności członków wymienionych wyżej organów mają zastosowanie przepisy kodeksu pracy o odpowiedzialności materialnej pracowników. W przypadkach, w których przepisy te przewidują górną granicę odszkodowania, wynosi ono w stosunku do osób wchodzących w skład organów statutowych Cechu a nie zatrudnionych w Cechu, kwotę równą wysokości sześciokrotnego najniższego wynagrodzenia miesięcznego pracowników zatrudnionych w uspołecznionych zakładach pracy, a określonych w odrębnych przepisach.
9. 
A. Walne Zgromadzenie
§ 20
Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Cechu powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do jego zakresu działania.
§ 21
1. Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy:
1) Uchwalenie Statutu Cechu i jego zmian.
2) Wybór i odwołanie Starszego Cechu i pozostałych członków Zarządu, przewodniczących i pozostałych członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego oraz zastępców członków.
3) Określanie wysokości składek cechowych.
4) Uchwalanie planów i programów rozwoju rzemiosła, planów finansowych oraz podziału nadwyżki budżetowej Cechu.
5) Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Cechu i Komisji Rewizyjnej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i bilansów oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Cechu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej w tych sprawach i udzielanie absolutorium Członkom Zarządu.
6) Podejmowanie uchwał w sprawach nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości.
7) Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji samorządu rzemiosła lub wystąpienia z nich.
8) Upoważnienie Zarządu do zaciągania pożyczek oraz zbywania ruchomości Cechu mających wartość historyczną, artystyczną i naukową.
9) Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
10) Nadawanie godności Honorowego Starszego Cechu oraz Honorowego Członka Cechu.
11) Rozpatrywanie odwołań członków Cechu od uchwał Zarządu Cechu.
12) Wybieranie delegatów na zjazdy delegatów samorządu rzemiosła.
13) Podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych do rozpatrzenia w trybie przewidzianym w Statucie.
2. Walne Zgromadzenie wybiera delegatów, o których mowa w ust.1 pkt.12 na okres kadencji.
§ 22
Odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Cechowego przed upływem kadencji - może nastąpić przez Walne Zgromadzenie większością głosów 2/3, oddanych w głosowaniu tajnym.

§ 23
Walne Zgromadzenie zwoływane jest przynajmniej jeden raz w roku, najpóźniej w ciągu 6 -ciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego. Walne Zgromadzenie zwołuje na podstawie uchwały Zarządu Starszy Cechu lub w jego zastępstwie Podstarszy Cechu.
§ 24
1. Zarząd powinien podjąć uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na żądanie:
1) Komisji Rewizyjnej.
2) 1/4 ogólnej liczby członków Cechu.
2. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
3. W przypadkach wskazanych w ust.1 Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu 6 - ciu tygodni od daty złożenia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, Walne Zgromadzenie może zwołać Komisja Rewizyjna lub komisja wybrana przez 1/4 ogólnej liczby członków Cechu.
§ 25
1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków i Izbę Rzemieślniczą co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział inne zaproszone osoby.
2. W zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu należy zamieścić również informację o wyłożeniu do wglądu w Biurze Cechu - odpowiednio do porządku obrad - następujących materiałów:
1) Zamknięcia rachunkowego za rok ubiegły.
2) Sprawozdanie  Zarządu.
3) Projektów podstawowych uchwał.
4) Protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
3. Członkom, którzy zalegają z uiszczeniem składek cechowych powyżej trzech miesięcy należy w zawiadomieniu przypomnieć, że w przypadku nie przedłożenia dowodu zapłacenia zaległych składek - będą pozbawieni prawa wybieralności do organów Cechu.
§ 26
1. Walne Zgromadzenie otwiera Starszy lub Podstarszy Cechu. Walne Zgromadzenie wybiera spośród członków Cechu prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.
2. Przewodniczący zgromadzenia ma prawo, po uprzednim trzykrotnym upomnieniu, wykluczyć ze zgromadzenia osoby, które nie stosują się do zarządzeń porządkowych.
3. Szczegółowe zasady i tryb obrad Walnego Zgromadzenia określa regulamin.
§ 27
1. Walne Zgromadzenie zwołane zgodnie z postanowieniami § 25 Statutu jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli liczba obecnych wynosi co najmniej części członków.
2. Walne Zgromadzenie może być zwołane w dwóch następujących po sobie, po półgodzinnej przerwie, alternatywnych terminach. W razie nie dojścia do skutku Walnego Zgromadzenia w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby członków - po upływie pół godziny uważa się Walne Zgromadzenie jako zwołane w drugim terminie i jest ono zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał, bez względu na ilość obecnych.
3. W głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu biorą udział jedynie członkowie Cechu.
4. Protokół  Walnego  Zgromadzenia podpisuje przewodniczący i sekretarz.
§ 28
1. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, jeżeli Statut nie stanowi inaczej. Na żądanie większości obecnych Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym.
2. Uchwały o zmianie Statutu, uzupełnieniu porządku obrad oraz w sprawach wprowadzonych dodatkowo do porządku obrad wymagają dla swej ważności co najmniej 2/3 głosów obecnych uprawnionych do głosowania. Uchwałą o uzupełnieniu porządku obrad nie może być objęta sprawa zmiany Statutu.  
Zarząd Cechu
§ 29
Zarząd Cechu jest organem wykonawczym Cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.
§ 30
1. Zarząd składa się z 7 - miu osób, w tym Starszego Cechu, który jest Prezesem Zarządu,  2-ch Podstarszych, którzy są Zastępcami Prezesa Zarządu oraz 4 - ch członków. Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie: Starszego Cechu, a pozostałych członków Zarządu razem. Jednocześnie Walne Zgromadzenie wybiera 2 - ch zastępców członków. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów lecz nie mniej niż 50% głosów plus jeden głos.
2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera 2 - ch Podstarszych.
3. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
4. Do Zarządu mogą być wybierani jedynie członkowie Cechu. Prawo zgłaszania kandydatów do Zarządu przysługuje sekcjom i członkom Cechu oraz ustępującemu Zarządowi.
5. Kandydat na członka Zarządu powinien posiadać co najmniej 5 letni okres członkostwa w Cechu.
6. Walne Zgromadzenie może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium. W tym przypadku nie stosuje się przepisu § 28 ust.2 Statutu.
§ 31
W razie ustąpienia lub odwołania członka Zarządu przed upływem kadencji, do Zarządu Cechu wchodzi do końca kadencji zastępca członka w kolejności otrzymanej ilości głosów, a w przypadku równości głosów - wg kolejności umieszczenia na liście. W przypadku ustąpienia lub odwołania Starszego Cechu, zastępuje go Podstarszy.

§ 32
Zarząd prowadzi wszystkie sprawy Cechu, z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji innych organów Cechu.
§33
1. Do zakresu działania Zarządu należy kierowanie całokształtem działalności Cechu, a w szczególności:
1) Reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów władzy i administracji państwowej, organizacji społecznych i gospodarczych.
2) Gospodarowanie funduszami i majątkiem Cechu, z zastrzeżeniem uprawnień Walnego Zgromadzenia w § 21.
3) Zwoływanie Walnych Zgromadzeń i przygotowywanie wniosków na te zgromadzenia.
4) Powoływanie komisji spośród członków Cechu, na okres kadencji Zarządu.
5) Zawieranie i rozwiązywanie  umów o pracę z Dyrektorem Biura Cechu oraz ustalanie jego wynagrodzenia.
6) Po konsultacji z Dyrektorem Biura Cechu, zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę oraz ustalanie wynagrodzeń Dyrektorów Szkół Cechowych i innych prowadzonych przez Cech jednostek organizacyjnych.
7) Rozpatrywanie i rozstrzyganie skarg i wniosków, a zwłaszcza skarg klientów na niewłaściwe lub nieterminowe wykonanie zamówień przez członków Cechu.
8) Ustalenie zakładowego systemu wynagradzania.
9) Przyjmowanie oraz wykreślanie członków Cechu.
10) Kierowanie wniosków do Sądu Cechowego w sprawach odpowiedzialności zawodowej członków oraz popieranie tych wniosków przed Sądem.
11) Występowanie do właściwych terenowych organów administracji państwowej w sprawach wykonywania rzemiosła.
12) Podejmowanie uchwał o członkostwie Cechu w innych organizacjach, oraz wskazywanie przedstawicieli Cechu w tych organizacjach.
13) Uchwalanie statutów  prowadzonych przez Cech szkół i zakładów.
14) Zlecanie badania sprawozdań finansowych Cechu lub innych sprawozdań oraz wybór  podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.
15) Podejmowanie innych uchwał dotyczących działalności Cechu, prowadzonych przez Cech szkół i jednostek organizacyjnych.
2. Bieżącą działalnością Cechu kieruje w imieniu Zarządu Starszy Cechu a w razie jego nieobecności Podstarszy Cechu wyznaczony przez Starszego Cechu.
§ 34
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej 1 raz na 2 m - ce.
2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej posiedzenie Zarządu powinno odbyć się w możliwie najkrótszym czasie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.
§ 35
1. Posiedzenie Zarządu Cechu zwołuje Starszy Cechu lub Podstarszy Cechu.
2. O czasie i miejscu posiedzenia Zarządu, powiadamia się na 5 dni przed terminem wszystkich  członków Zarządu.
3. W posiedzeniach Zarządu uczestniczy Dyrektor Biura z głosem doradczym.
§ 36
1. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym Starszego lub Podstarszego Cechu.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia Zarządu.
3. Szczegółowe zasady i tryb pracy Zarządu i jego komisji określają regulaminy uchwalane przez Zarząd.
Komisja Rewizyjna
§ 37
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu, z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia i orzecznictwa Sądu Cechowego.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i 2 zastępców, wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Cechu na okres kadencji Zarządu. Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie przewodniczącego, a pozostałych członków razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50% głosów plus jeden głos. Członkowie komisji wybierają spośród siebie zastępcę przewodniczącego i sekretarza. W razie niemożności pełnienia funkcji przez członka komisji - w jego prawa i obowiązki wchodzi zastępca członka.
§ 38
1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1) Badanie przynajmniej raz na pół roku działalności statutowej Cechu, z tym, że na wniosek 1/4 ogólnej liczby członków Cechu, Zarządu Cechu - badanie powinno być przeprowadzone w każdym czasie.
2) Badanie rocznych sprawozdań finansowych (bilansów) oraz zgłaszanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w tych sprawach.
3) Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z dokonanych czynności.
4) Przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielanie absolutorium Zarządowi.
5) Wydawanie zaleceń Zarządowi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.
2. Szczegółowe zasady i tryb pracy komisji określa regulamin uchwalony przez Komisję Rewizyjną.
Sąd Cechowy
§ 39
Członkowie Cechu podlegają odpowiedzialności przed Sądem Cechowym za naruszenie:   
1) Statutowych obowiązków członka Cechu wymienionych w § 10.
2) Zasad etyki zawodowej lub rzetelnego wykonywania zawodu.
§ 40
1. Sąd Cechowy składa się z 5-ciu członków i 2-ch zastępców, wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Cechu na okres kadencji Zarządu. Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie przewodniczącego Sądu, a pozostałych członków razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50% głosów plus jeden głos.
2. Sąd Cechowy wybiera spośród siebie 2 - ch zastępców przewodniczącego.
§  41
1. Sąd Cechowy rozpatruje sprawy na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.
2. Sąd Cechowy orzeka w składzie co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.
§42
1. Sąd Cechowy może orzekać następujące kary:
2) Upomnienie.
3) Naganę.
4) Pozbawienie prawa do korzystania z określonych świadczeń Cechu na okres 1 roku.
5) Pozbawienie prawa wybieralności do organów cechowych na okres do lat trzech.
6) Wykluczenie.
2. W przypadku rozpatrywania sprawy członka Sąd Cechowy może - niezależnie od orzeczenia kary - zgłaszać wnioski o odwołanie z pełnionej funkcji w organach statutowych organizacji rzemieślniczych.
3. W przypadku rozpatrywania sprawy powstałej wskutek skarg osób korzystających ze świadczeń rzemieślnika lub skargi spółdzielni rzemieślniczej i uznanie skargi za zasadną, Sąd niezależnie od orzeczenia kary może zalecić naprawienie wyrządzonej szkody materialnej.
§ 43
1. Wykluczenie członka z Cechu może nastąpić jedynie z ważnej przyczyny w przypadku gdy z jego winy dalsze członkostwo sprzeczne jest z postanowieniami Statutu Cechu lub zasadami współżycia społecznego. Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu członka z Cechu, Sąd zasięga obligatoryjnie opinii radcy prawnego.
2. Za ważną przyczynę wykluczenia należy uznać w szczególności:
1) Popełnienie przestępstwa w celu uzyskania korzyści materialnych lub z innych niskich pobudek, jeżeli przestępstwo zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem Sądu.
2) Umyślne działanie na szkodę Cechu.
3) Uporczywe niewykonywanie podstawowych obowiązków członkowskich.
4) Naruszanie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.
§ 44
1. Od orzeczenia Sądu Cechowego służy odwołanie do rzemieślniczego Sądu Odwoławczego, działającego w organizacji, której Cech jest członkiem, w ciągu jednego miesiąca od doręczenia orzeczenia.
2. Orzeczenia rzemieślniczego Sądu Odwoławczego są ostateczne.
§ 45
Wykonanie prawo mocnych orzeczeń Sądu należy do Zarządu Cechu.
§ 46
Szczegółowe postępowanie dyscyplinarne określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.
V. SEKCJE TERENOWE I ZAWODOWE
§ 47
1. Członkowie Cechu wykonujący jednakowe lub pokrewne rzemiosła mogą tworzyć sekcje zawodowe.
2. Zarząd Cechu powołuje sekcje jeżeli liczba rzemieślników wchodzących w ich skład wynosi co najmniej 20 osób.
3. Pierwsze zebranie sekcji zwołuje Zarząd Cechu. Zebranie wybiera przewodniczącego sekcji i jego zastępców. Zakres zadań przewodniczącego sekcji określa Zarząd Cechu. Przewodniczący sekcji może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Cechu z głosem doradczym.
4. Do zadań sekcji należy:
1) Oddziaływanie na rzemieślników w kierunku zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań społeczno-gospodarczych rzemiosła.
2) Prowadzenie działalności mającej na celu podnoszenie etyki zawodowej rzemiosła.
3) Wnioskowanie w sprawach rozwoju rzemiosła danego regionu lub zawodów.
4) Otaczanie opieką uczniów pobierających naukę zawodu oraz udzielanie pomocy rzemieślnikom prowadzącym nowe zakłady rzemieślnicze.
5) Aktywizowanie rzemieślników do udziału w czynach społecznych.
5. Ewentualne wydatki sekcji pokrywane są w ramach planu finansowego Cechu.

6. Sekcje nie mają uprawnień do występowania na zewnątrz, a opinie swe i postulaty przedstawiają Zarządowi Cechu.
VI. KOMISJE ZARZĄDU CECHU
§ 48
1. Do wykonania zadań Cechu, zwłaszcza w zakresie szerzenia zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła oraz właściwego rozpatrywania skarg na działalność zrzeszonych członków, Zarząd Cechu może powołać komisje.
2. Komisje mają charakter doradczy i opiniujący, a wnioski ze swych czynności przedstawiają Zarządowi.
§ 49
W skład komisji powoływani są członkowie odznaczający się wysokim poziomem etyki i kwalifikacji zawodowych.
§ 50
Komisje mogą korzystać za zgodą Zarządu - z opinii rzeczoznawców.
§ 51
Komisje mogą zapraszać do udziału w swych pracach również pracowników Cechu lub Izby Rzemieślniczej.
§52
Tryb pracy i szczegółowe zadania komisji określa Zarząd Cechu.
VII. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ CECHU
§ 53
1. Środki finansowe i majątek Cechu powstają ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, własnej działalności, dochodów z majątku Cechu i innych wpływów.
2. Gospodarka finansowa Cechu prowadzona jest w oparciu o plany finansowe uchwalone przez Walne Zgromadzenie Cechu. Zasadą gospodarki finansowej jest samowystarczalność Cechu.
3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Cechu oraz zasady wynagradzania zatrudnionych w Cechu pracowników uchwala Walne Zgromadzenie.
§ 54
Cech pokrywa koszty realizacji zadań statutowych  z wpływów określonych w § 53.
VIII. BIURO CECHU
§ 55
1. Dyrektor Biura kieruje pracą Biura, przygotowuje materiały na posiedzenia organów Cechu oraz czuwa nad wykonaniem uchwał organów Cechu.
2. Dyrektor Biura jest odpowiedzialny za przestrzeganie w działalności Cechu obowiązujących przepisów.
3. W przypadku gdy wykonanie uchwał lub decyzji organów Cechu mogłoby spowodować naruszenie prawa, Dyrektor Biura Cechu powinien wystąpić do organu który uchwałę lub decyzję podjął, o jej zmianę lub uchylenie.
4. Dyrektor Biura bierze udział w obradach Walnego Zgromadzenia oraz w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
5. Dyrektor Biura odpowiada za pracę Biura przed Zarządem Cechu.
6. W razie nieobecności Dyrektora Biura Cechu, osobę go zastępującą, wyznacza Starszy Cechu w porozumieniu z Dyrektorem Biura.
7. Zasady organizacji pracy Biura Cechu i jego strukturę organizacyjną uchwala Zarząd Cechu na wniosek Dyrektora  Biura Cechu. 
§ 56
1. Dyrektorem Biura Cechu może zostać osoba posiadająca wyższe wykształcenie oraz 3 letnią praktykę w organizacjach rzemiosła.
2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Cechu może zwolnić kandydata na Dyrektora Biura Cechu od warunkowego posiadania 3 letniej praktyki w organizacjach rzemiosła.
§ 57
Kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy jest Dyrektor Biura Cechu.
IX . REPREZENTACJA CECHU
§ 58
Cech reprezentowany jest na zewnątrz przez Starszego Cechu lub osoby przez niego upoważnione.
§ 59
1. Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków Cechu składają Starszy lub Podstarszy Cechu łącznie z Dyrektorem Biura Cechu, a w razie jego nieobecności z zastępującym Dyrektora pracownikiem Biura Cechu.
2. Zarząd Cechu może udzielić Dyrektorowi Biura Cechu pełnomocnictwo do dokonywania określonych czynności prawnych, związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Cechu lub jego zakładem, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.
X. POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE
§ 60
1. Od decyzji Zarządu wydanych w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa, zainteresowany może wnieść odwołanie do Walnego Zgromadzenia.
2. Termin wniesienia odwołania wynosi 14 dni, licząc od daty doręczenia zainteresowanemu decyzji wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o trybie i terminie odwołania.
3. Walne Zgromadzenie rozpatruje na najbliższym zgromadzeniu odwołania, lecz nie później niż w ciągu roku od daty otrzymania ich przez Cech.
4. Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza 6 miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.
5. Cech obowiązany jest doręczyć odwołującemu odpis uchwały organu odwoławczego wraz z jej uzasadnieniem, w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.
XI . POŁĄCZENIE I LIKWIDACJA
§ 61
Połączenie i likwidacja Cechu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, powziętej większością 3/4 głosów.

Podpisy członków Zarządu:
1. Jan First   ...
2. Andrzej Danek   ...
3. Andrzej Maciuszek  ...
4. Andrzej Zięcina   ...
5. Jan Plata   ...
6. Tadeusz Szewczyk  ...
7. Józef Stochła   ...

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Bartłomiej Jach
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-14 15:08:26
Opublikował: Bartłomiej Jach
Data publikacji: 2011-02-14 15:08:26
Odsłon: 2344
Dziennik zmian

Wiadomości ogólne

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
33-300 Nowy Sącz, ul. Rynek 1
tel. 018 443-75-21, fax. 018 443-77-07
Biuro Cechu czynne
od poniedziałku  do piątku  w godz. 7.30 - 15.30

NIP 734-000-69-33  Regon: 000760024

http://www.cech.nowysacz.com.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Cech jest dobrowolnym związkiem pracodawców, rzemieślników i przedsiębiorców i stanowi organizację samorządu gospodarczego rzemiosła. Cech posiada osobowość prawną i jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000075274.Cech prowadzi działalność na terenie kraju, a w szczególności miasta Nowy Sącz i powiatu nowosądeckiego w zakresie wszystkich rzemiosł i rodzajów działalności gospodarczej (różnych branż).Cech jest członkiem Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu.Cech jest członkiem Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu jako Federacji Związku Pracodawców.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Bartłomiej Jach
Data ostatniej modyfikacji: 2012-02-08 15:06:44
Opublikował: Bartłomiej Jach
Data publikacji: 2011-02-10 15:37:42
Odsłon: 2229
Dziennik zmian

Organy Cechu

Organy Cechu:

1. Walne Zgromadzenie Członków

2. Zarząd

3. Komisja Rewizyjna

4. Sąd Cechowy

 

 Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Cechu uprawnionym do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach rzemiosła na terenie działania Cechu.

W Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczą rzemieślnicy  - członkowie Cechu.

 

 

Zarząd w okresie między Walnym Zgromadzeniem Członków jest najwyższym organem Cechu i realizuje funkcje wykonawcze w sprawach określonych do jego kompetencji w Statucie i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.

Skład Zarządu:
Jan First - Starszy Cechu
Andrzej Danek – Podstarszy Cechu
Andrzej Maciuszek – Podstarszy Cechu
Wiesław Leśniak – Członek
Andrzej Stawiarski – Członek
Andrzej Zięcina – Członek

Marta Respekta  - Członek 

Jan Plata – Zastępca Członka
Jan Trybuch  – Z-ca Członka

 

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia Członków i orzecznictwa Sądu Cechowego.

Skład Komisji Rewizyjnej:
Jan Potoczek – Przewodniczący
Włodzimierz Szabla – Z-ca Przewodniczącego
Andrzej Grygiel – Sekretarz
Jadwiga Szal – Z-ca Członka
Jerzy Czernecki – Z-ca Członka

 

Sąd Cechowy rozpatruje sprawy dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej członków za naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.

Skład Sądu Cechowego:
Tomasz Homoncik – Przewodniczący
Maria Kamińska - Bardowska – Członek
Tadeusz Kliś – Członek
Tadeusz Szewczyk – Członek
Robert Złocki – Członek
Dawid Furmanek – Z-ca Członka

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Beata Rzepiela
Data ostatniej modyfikacji: 2021-06-09 11:03:35
Opublikował: Bartłomiej Jach
Data publikacji: 2009-06-28 08:45:39
Odsłon: 2542
Dziennik zmian

Historia

Krótki rys historyczny:

Pierwszy cech w Nowym Sączu został założony przez bednarzy w 1548 roku i posiadał statut zatwierdzony przez króla. W dalszej kolejności powstawały cechy rzeźników (1559r), kuśnierzy (1578r), kowali (1603r), płócienników i czapników (1604r).

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości jest kontynuatorem wielowiekowej tradycji rzemiosła, które w XIX w. Zrzeszone było w "Stowarzyszeniu rękodzielniczym i przemysłowym Cechu Wielkiego w Starym Sączu" a następnie od roku 1910 w Powiatowym Związku Stowarzyszeń Przemysłowych. W latach 1940-45 działał Powiatowy Cech Zbiorowy, przekształcony po II Wojnie Światowej w Powiatowy Związek Cechów Rzemieślniczych. W roku 1950 uchwałą Wojewody powołano Cech Rzemiosł Różnych w Nowym Sączu.

Czas obecny:

Aktualnie Cech zrzesza 504 członków, w tym 200 rzemieślników - mistrzów szkolących uczniów. Cech ma własną Zasadniczą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu z filią w Muszynie-Złockiem oraz Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych. Przy Cechu działa Rzemieślnicze Centrum Szkolenia Zawodowego oraz Biuro Podatkowe.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Bartłomiej Jach
Data ostatniej modyfikacji: 2003-09-17 12:15:53
Opublikował: Bartłomiej Jach
Data publikacji: 2003-09-17 12:15:53
Odsłon: 2192
Dziennik zmian

Zadania Cechu

Zadania Cechu:

Podstawowym zadaniem Cechu jest utrwalanie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu, a także prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej i gospodarczej oraz reprezentowanie interesów zrzeszonych rzemieślników-przedsiębiorców wobec samorządu terytorialnego i administracji publicznej.

Ważnym zadaniem Cechu jest wypełnianie zadań publicznych z zakresu oświaty i wychowania, a w szczególności nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Bartłomiej Jach
Data ostatniej modyfikacji: 2003-09-09 12:27:10
Opublikował: Bartłomiej Jach
Data publikacji: 2003-09-09 12:27:10
Odsłon: 2111
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.