Ogłoszenie o przetargu z dnia 7 grudnia 2017 roku

OGŁOSZENIE

CECHU  RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W NOWYM SĄCZU

o I ustnym przetargu nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Starym Sączu,

który odbędzie się w dniu 7 grudnia 2017 r. o godz. 9.00 w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu, Rynek 11

Przetargiem objęta jest nieruchomość niezabudowana położona w  Starym Sączu, oznaczona jako: Działki o nr 2723, 3969,  o łacznej pow. 0,3127 ha, księga wieczysta NS1S/00101665/0
Działki położone w  Starym Sączu, przy ul. Węgierskiej

Cena wywoławcza netto: 8000,00 zł* za 1 ar     (słownie: osiem tysięcy złotych)
Wadium:     10 000,00 zł  (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
* Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT 23%

Forma sprzedaży: na własność. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 2 miesięcy od rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Nie dotrzymanie ww. terminu powoduje przepadek wadium.

Forma zapłaty: 100 % wylicytowanej ceny, płatne przed zawarciem aktu notarialnego. Wpłata winna znajdować się na koncie  Cechu najpóźniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania aktu notarialnego. Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium w pieniądzu na konto Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu: Bank Spółdzielczy  Nr 29 8811 0006 0000 0000 0491 0001 najpóźniej do dnia 1 grudnia 2017 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto Cechu.
W tytule wpłaty wadium należy wpisać:  Wadium na sprzedaż w przetargu działek
Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostaje zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium przepada na rzecz Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu                w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży (aktu notarialnego) w ustalonym miejscu i terminie.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać ważny dokument tożsamości oraz złożyć następujące dokumenty:

-  osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) odpis z KRS,

-  cudzoziemcy – promesę wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

-   cudzoziemcy-osoby prawne – dodatkowo odpis z właściwego rejestru, uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego,

-  pełnomocnicy – dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu sporządzone w formie aktu notarialnego,

-  osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – dodatkowo pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:

-  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości – podstawa prawna art. 23 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922);

-  że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;

-  że zapoznały się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości objętych przetargiem.

Komisja dopuszcza do licytacji tylko tych uczestników którzy złożyli dokumenty wymagane przez organizatora przetargu.

Uczestnik, który spóźnił się na otwarcie przetargu nie zostanie dopuszczony do licytacji.
Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców –  t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 ze zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zezwolenie to jest wymagane.
W przypadku nie uzyskania zezwolenia jw. przed zawarciem aktu notarialnego wadium przepada na rzecz Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu.


Nieruchomość sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.

Zastrzega się prawo odwołania przetargubez podawanai przyczyny.

                                           
Dodatkowe informacje; Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu,               Rynek 11; tel. 18 443 75 21; tel. 698 616 102, e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogłoszenie będzie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.http://www.cech.nowysacz.com.pl/bip.php

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Beata Rzepiela
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-04 12:04:37
Opublikował: Bartłomiej Jach
Data publikacji: 2017-11-07 18:44:44
Odsłon: 671
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.